Заповед РД-01-20/15.01.2021 г.

15.01.2021 17:20

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., както следва:

1. Създава се т. 1б:

„1б. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на присъственото провеждане на:

а) приравнителни изпити при преместване на ученик;

б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма, чието обучение включва изпити за срочна оценка;

в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на

обучение;

г) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в задочна форма на обучение;

д) държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по

теория и практика на професията;

е) индивидуални дейности – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;

ж) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно

място в предприятие или на територията на съответното училище;

з) областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се

проведат от разстояние в електронна среда. 

1в. Дейностите по т. 1б се провеждат при възможност индивидуално и при спазване на следните противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).“.

  1. Точка 3 се изменя така:

„3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на провеждането на:

а) практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и

докторанти;

б) семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат

проведени в електронна среда;

в) държавни изпити и защити на дипломни работи.

  1. Създава се т. 4а:

„4а. Изключение от забраната по т. 4 се допуска и по отношение на провеждането на курсове по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортно произшествие по реда на Наредба № 24 от 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства“.

  1. Точка 19 се отменя. 
  1. Заповедта влиза в сила от 16.01.2021 г. 
  2. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на областните управители и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

             

 

 

   

  ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм

  Министър на здравеопазването