ЗАПОВЕД рд 09-112-60 гр.

04.03.2021 13:38

ЗАПОВЕД   рд 09-112-60 гр. Силистра, 10.02.2021 г.

 

На основание чл. 37 в, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), като взех предвид сключено споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Секулово, ЕКАТТЕ 66038, общ.Дулово, област Силистра и изготвен Доклад на комисията по чл.З7в, ал.1 от ЗСПЗЗ с вх.№ ПО-О9-87-1ОП9.12.2О2О г., назначена със Заповед № рд 09-84-2-1 от

15.10.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Силистра

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

 

Image removed. Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на с. Секулово, ЕКАТГЕ 66038, община Дулово, съобразно сключеното споразумение за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година.

Image removed.    В границите на масивите за ползване в землището, съобразно споразумението са включени имотите по чл.З7в, ал.З, т.2 от ЗСПЗЗ.

Image removed. Съгласно чл.З7в, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ, ползвателите внасят дължимите суми за определените земи по чл. 37в, ал.З, т.2 от ЗСПЗЗ, в 3-месечен срок от публикуването на настоящата заповед на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие” гр. Силистра по следната банкова сметка за чужди средства, а именно:

IBAN: BG44UNCR70003319685471

BIG: UNCRBGSF

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Титуляр: Областна дирекция „Земеделие“ — гр. Силистра

Image removed. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл.З7в, ал.З, т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед директорът на Областна дирекция ”Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно Image removed.рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на Областна дирекция ”Земеделие” — гр. Силистра.

Средното рентно плащане за землищата на община Дулово, съгласно S 2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена със заповед № РД 09-03-02/08.Ol.2020 г. от директора на Областна дирекция ”Земеделие” гр.Силистра. За землището на с. Секулово, ЕКАТГЕ 66038, комисията определи средно годишно рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 85.00 лв./дка.

Имоти за които са налице условията на И.З7в, ст. 10 от ЗСПЗЗ за сключване на едногодишен договор по искане на ползвателя на масива, отправено съответно до Директора на ОД“Земеделие“- Силистра — за земите от ДПФ и до Кмета на Общината за земите от ОПФ са описани приложение 1 към заповедта.

Имоти — полски пътищата, които попадат в масивите за ползване са описани в Приложение 2 към заповедта.

 

Съгласно чл.З7в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл.75б от ППЗСПЗЗ, след влизане в сила на заповедта по чл.З7в, ал.4 от ЗСПЗЗ ползвателят на съответният масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл.З7в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали които не функционират. Въз основа на подадените заявления за предоставяне на имотите Image removed.полски пътища директорът на Областна дирекция ”Земеделие” подава искане до общинския сьвет за предоставяне на имотите — полски пътища, по реда на чл.З7в,ал.16 от ЗСПЗЗ.

Общинския съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението кметът издава заповед която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директора на Областна дирекция ”Земеделие”, определя сьс заповед цена на имотите — полски пътища в размер на средното рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на Областна дирекция „Земеделие”. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от обявяването й. Ползвателят на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

Неразделна част от настоящата заповед е окончателният регистър по реда на чл.74, във връзка с чл.75а, ал.2 от ППЗСПЗ, регистър на имотите по чл.З7в, ал.З, т.2 от ЗСПЗЗ и карта за разпределението на масивите за ползване.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица чрез обявяването й съгласно чл.З7в, ал.5 от ЗСПЗЗ в кметството на с. Секулово, сградата на общинска служба по земеделие Дулово, да се публикува на интернет страницата на община Дулово и на Областна дирекция „Земеделие” гр. Силистра.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

ГИНКА КАТЕВА

Директор ОД „Земеделие“

Прикачени файлове