З А П О В Е Д РД-04-210/ 02.04.2021

02.04.2021 16:39

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

Поради високия процент на заболеваемост да се преустанови работният и учебен процес във всички детски градини и детски ясли на територията на община Дулово за периода от 05.04.2021 г. до 09.04.2021 г. включително.

Трудово-правните отношения да се уредят по силата на чл. 267а от Кодекса на труда.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на изпълняващия длъжността Началник отдел ”Образование“ - Община Дулово

Копие от настоящата заповед да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.                                                                                                                                                                   

Д-р Юксел Ахмед,

кмет на Община Дулово                                                                                                                                          Съгласувал: Д. Тотева зам.-кмет-ХД

 Изготвил: Йозлем Хамид                                                                                                                       

началник отдел „ Образование“  съгласно Заповед -04-194/29.03,2021 г,