У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

29.07.2021 17:38

У В Е Д О М Я В А М Е

 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1 КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО КЪМ НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ. 26, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ЧЛ. 79 ОТ АПК.

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО – ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ГЛАСИ:

 

  • Да не се извършва актуализация през 2021 г. на Приложение № 1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти /помещение и терени/ в община Дулово към Наредба № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост и наемните цени по сключените договори за отдаване под наем.

 

 Докладната записка е на разположение на Общински съвет /ет. 2, стая 22/ и Общинска администрация Дулово /ет. 2, стая 24/

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ В 30-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО /СТАЯ 3/.

 

 

          

                                                 

 

М О Т И В И

 

КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1 КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО КЪМ НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

/Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове/

 

 

 

            Във връзка с допитване до НСИ – Териториално статистическо бюро – гр. Силистра относно инфлационния индекс на потребителските цени за месец декември 2020 г. е предоставено от статистическо бюро писмо, в което е посочено, че индексът на потребителските цени за месец декември 2020 г. спрямо месец декември 2019 г. е 100.1 %, т.е. инфлацията е 0.1 %. Предвид изложеното и поради незначителната промяна в инфлационен индекс се предлага:

            - Да не се извършва актуализация през 2021 г. на Приложение № 1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти /помещение и терени/ в община Дулово към Наредба № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост и наемните цени по сключените договори за отдаване под наем.

 

 

С оглед изложеното и на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, засегнатите лица могат да направят писмени предложения и становища по предложението в 30-дневен срок.