С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

23.08.2021 16:58

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.53а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 31.08.2021 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Актуализиране на Приложение № 1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в община Дулово към Наредба № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти  - общинска собственост /Вх.№ 238/09.07.2021г./.
  2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово /Вх.№ 299/20.08.2021г./
  3. Утвърждаване на проект мрежа и щат в ДГ и училища – Община Дулово за учебната 2021/2022 г. /Вх.№ 288/16.08.2021г./
  4. Прецизиране на списъка с обекти, предложени за текущ ремонт на улична мрежа на територията на Община Дулово и даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019, 2020, 2021 г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в Община Дулово, на основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. /Вх.№ 285/11.08.2021г./
  5.  Приемане актуализация на бюджета на община Дулово за 2021г./Вх.№ 294/20.08.2021г./
  6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по плана за регулация  на с. Водно /Вх.№ 278/04.08.2021г./
  7. Даване съгласие за изграждане строеж на обща граница с общински имоти по КК и КР на гр. Дулово /Вх.№ 279/04.08.2021г./
  8. Одобряване пазарна стойност за сключване на окончателен договор за продажба на имот-частна общинска по регулационния план на с. Овен /Вх.№ 280/04.08.2021г./
  9. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска  собственост по КК и КР на гр.Дулово /Вх.№ 290/16.08.2021г./
  10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Яребица  /Вх.№ 295/20.08.2021г./.
  11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Руйно  /Вх.№ 296/20.08.2021г./.
  12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Водно  /Вх.№ 297/20.08.2021г./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти по КК и КР на с. Черник /Вх.№289/16.08.2021г./
  2. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 24030.121.460 по КК и КР на гр. Дулово /Вх.№ 281/04.08.2021г./

 

 1. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа-председател на ОбС-Дулово, относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Дулово и неговите комисии за периода м.януари  2021г. – м. юни 2021г. /Вх.№ 305/23.08.2021г./.

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово