З А П О В Е Д № РД – 04-499/14.09.2021г.

14.09.2021 14:07

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД – 04-499/14.09.2021г.

 

На основание чл. 44  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно Заповед № РД – 01-748/02.09.2021г. на Министъра на здравеопазването

 

На територията на община Дулово - до второ нареждане относно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID 19:

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

1.1.Преустановява се организирането на открити пазари на територията на община Дулово.

  1. Преустановяват се посещенията в пенсионерските клубове на територията на община Дулово.

3.Осигурява се достъп до работното място за извършване на санитарно- хигиенни дейности само на служители на длъжност „Домакин – чистач сграда”.

      4. Извършване на строг пропускателен режим в сградата на Общинска администрация

  • да не се допускат лица без предпазни средства
  • да продължат санитарно-хигиенните дейности и периодична дезинфекция в сградата на Общинска администрация.

 

Настоящата заповед отменя Заповед № РД -04-272/07.05.2021г.на кмета на Община Дулово.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината.

Препис от заповедта да се връчи на началника на РУ МВР - Дулово, заместник- кметовете, секретар на общината и кметове и кметски наместници на територията на община Дулово за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник- кметове и на секретаря на Община Дулово.

 Заповедта влиза в сила от 15.09.2021г.

 

 

Д-р Юксел Ахмед

кмет на Община Дулово