С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

21.09.2021 15:56

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.53а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 30.09.2021 год. /четвъртък/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета,  Годишен отчет за  изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз  и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020г. /Вх.№ 244/14.07.2021г./.
  2. Приемане на Информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз  за първото полугодие на 2021г. /Вх.№ 333/14.09.2021г./.
  3. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по плана за регулация  на с. Окорш /Вх.№ 334/14.09.2021г./
  4. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на  с. Правда /Вх.№ 335/14.09.2021г./
  5. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот-частна общинска собственост по регулационния план на с. Овен  /Вх.№ 339/16.09.2021г./.
  6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот-частна общинска собственост  по регулационния план на с. Полковник Таслаково  /Вх.№ 340/16.09.2021г./.
  7. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за изменение на кадастрален план (КП), изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) за УПИ III “за обществено обслужване”, кв. 8 по плана на с. Окорш и изменение на уличната регулация от ос.т. 107 до ос.т. 122 /Вх.№ 327/09.09.2021г./.
  8. Даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем по проект „Нова възможност за младежка заетост“ /Вх. № 344/21.09.2021г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово