Прекратяване на обществена поръчка по реда на глава 8 „а”

30.10.2012 17:37
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 
Относно: Прекратяване на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Разработване на документации за процедури за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнение на проект „На гости в Добруджа“, съгласно Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/025 по Оперативна  програма „Регионално развитие” (2007-2013) г.,
 
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП, със Заповед № 794/29.10.2012 г. на кмета на Община Дулово е прекратена  обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Разработване на документации за процедури за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнение на проект „На гости в Добруджа“, съгласно Договор №BG161PO001/3.2-02/2011/025 по Оперативна  програма „Регионално развитие” (2007-2013) г.,”, поради необходимостта от провеждане на открита процедура по реда на ЗОП.