С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.10.2021 14:27

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.53а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

 

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.10.2021 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Дулово за 2021г. за нуждите на проект „Патронажна грижа+ в община Дулово“ /Вх.№ 367/14.10.2021г./.
  2. Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Дулово за 2021г. за нуждите на проект „Нова възможност за младежка заетост“ /Вх.№ 369/14.10.2021г./.
  3. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план   на с. Овен /Вх.№ 372/14.10.2021г./
  4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Черник  /Вх.№ 356/04.10.2021г./.
  5. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот-частна общинска собственост  по регулационния план на с. Прохлада  /Вх.№ 356-А/04.10.2021г./.
  6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот-частна общинска собственост  по регулационния план на с. Грънчарово  /Вх.№ 370/14.10.2021г./.
  7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот-частна общинска собственост  по регулационния план на с. Грънчарово  /Вх.№ 371/14.10.2021г./.
  8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот-частна общинска собственост  по регулационния план на с. Руйно  /Вх.№ 375(/19.10.2021г./.

 

 1. Предложение от Янита Андреева - прокурист на  „МБАЛ-Дулово“ ЕООД, относно определяне на одитор на „МБАЛ-Дулово“ за финансовата 2021 година /Вх.№ 373/19.10.2021г./
 2. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово