З А П О В Е Д № РД-04-96 / 24.02.2022г

02.03.2022 12:35

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-04-96 / 24.02.2022г.

 

На основание чл. 44  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед № РД – 01-64/23.02.2022г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Силистра

 

                                                   НАРЕЖДАМ

 

 

Отменям въведеното преустановяване на посещенията в Пенсионерските клубове на територията на община Дулово в точка 2 и 3 от моя Заповед

№ РД – 04-499/14.09.2021г., считано от 24.02.2022г.

 

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник кметове и на секретаря на община Дулово.

 Заповедта влиза в сила от 24.02.2022г.

 

 

Д-р Юксел Ахмед

кмет на Община Дулово