З А П О В Е Д № РД-04-158 гр. Дулово, 28.03.2022 г.

29.03.2022 14:40

З А П О В Е Д

 

                                             № РД-04-158

 

гр. Дулово, 28.03.2022 г.

 

 

               На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел упражняване на ефективен контрол върху дейностите и направленията, дирекциите и секторите в Община Дулово,

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯМ следната ресорна подчиненост:
  1. Кмет на община:
 • Финанси и бюджет;
 • Вътрешен одит и финансов контрол;
 • Общински съвет по сигурност по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • Здравеопазване;
 • Образование;
 • Кметове и кметски наместници;
 • Други дейности по РТВ.
  1. Заместник кмет „Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции“:
 • Сектор „Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции“;
 • Търговия, туризъм, транспорт, безопасност на движението, съобщения и административните услуги, свързани с тях;
 • Евроинтеграция, инвестиции, програми и проекти по временна заетост;
 • Дейности „Озеленяване“;
 • Дейности „Гражданска отбрана“;
 • Дейности „Осветление“;
 • Дейности по икономиката;
 • Дейности по ПСОВТ;
 • Дейности „Спортна база“;
 • Регулаторни режими и административни услуги, касаещи гореупоменатите дейности.

 

 

  1. Заместник кмет „ Общинска собственост и обществени поръчки“
 • Сектор „Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки“;
 • Благоустройство, тържища и пазари;
 • Инвеститорски контрол;
 • Регулаторни режими и административни услуги, касаещи гореупоменатите дейности.
  1. Заместник кмет „Хуманитарни дейности“:
 • Сектор „Хуманитарни дейности“;
 • Сектор „Интеграция на малцинствата“;
 • Направление „Образование – ДГ“;
 • Култура и младежки дейности;
 • Социална и здравна политика на Общината;
 • Дейности „Обществена трапезария“;
 • Дейности „Здравни кабинети в детски градини и училища“;
 • Дейности „Музей“;
 • Дейности „Пенсионерски клубове“;
 • ДПЛПР, с. Правда;
 • ЦНСТ и ЗЖ, гр. Дулово;
 • Център за обществена подкрепа, гр. Дулово;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Дулово;
 • Административни услуги, касаещи гореупоменатите дейности.
  1. Секретар на община:
 • Сектор „Правно административно обслужване“;
 • Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне;
 • Архивна дейност;
 • Настойничество и попечителство;
 • Електронно правителство и информационна сигурност;
 • Достъп до обществена информация;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Организационно-техническо обезпечаване работата на Общинския съвет;
 • Избори, референдуми и преброяване на населението;
 • Сектор „Обслужващи дейности“;
 • Дейности „Обредни домове и зали“;
 • Дейности по ПМС № 66.

 

      Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица с определени ресори за изпълнение, на кметовете, кметските наместници и служителите в Общинската администрация за сведение.

 

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово

 

ЦК/ПАО