З А П О В Е Д № РД-04-165

05.04.2022 17:36

З А П О В Е Д

 №  РД-04-165

 

гр. Дулово, 04.04.2022  г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10 от Наредбата за административното обслужване, приета с ПМС № 246/13.09.2006 г. и следващите изменения и допълнения в нея, чл. 10 от Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Община Дулово, считано от 06.04.2022 год.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. ОПРЕДЕЛЯМ работно време за служителите в Общинската администрация и кметствата на общината, както следва:
  • начало на работния ден – 8.30 ч.
  • край на работния ден – 17.30 ч.
  • почивка – от 12.00 ч. до 13.00 ч.

 

  1. ВЪВЕЖДАМ непрекъснат режим на работа с потребители в Центъра за

административно обслужване - „Деловодство“, „Гражданско състояние“, „ЕСГРАОН“ и „Местни приходи“ в Общинската администрация.

    1.  В изпълнение на чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване в

случаите, когато в служебните помещения на ЦАО има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на съответното звено продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

    1. Дежурствата, ползването на почивките и компенсациите за работа след края на

обявеното работното време, да бъдат съобразени с предварителен график и съгласувано с ресорните ръководители на ЦАО.

  1. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на секретаря на

общината.

Заповедта да се доведе до знанието на всички служители в Общинската администрация

 и оповести по подходящ начин сред населението.

 

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово