Публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост

22.06.2022 06:23

О Б Я В А

 

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-317 / 21.06.2022 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 14.07.2022 г. да се проведат публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

           1.1. Поземлен имот с ид.№24030.501.9144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дулово, с площ на имота 962 /деветстотин шестдесет и два/ кв.м., урбанизирана територия, за жилищни нужди, незастроен, описан в АЧОС №1304/19.07.2011г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег.№1072/22.07.2011г., акт №178, том 4, при първоначална тръжна цена в размер на  9 379,40 лв. /девет хиляди триста седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 937,94 лв. и стъпка на наддаване 937,40 лв., и начален час на провеждане 10:00 часа.

           1.2. Поземлен имот с ид.№24030.501.9146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дулово, с площ на имота 815 /осемстотин и петнадесет/ кв.м., урбанизирана територия, за жилищни нужди, незастроен, описан в АЧОС №1306/19.07.2011г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег.№1093/26.07.2011г., акт №191, том. 4, при първоначална тръжна цена в размер на 8 460,00 лв. / осем хиляди четиристотин и шестдесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 846,00 лв. и стъпка на наддаване 846,00 лв. и начален час на провеждане 10:15 часа.

 

           1.3. Поземлен имот с ид.№24030.501.9147 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дулово, с площ на имота 819 /осемстотин и деветнадесет/ кв.м., урбанизирана територия, за жилищни нужди, незастроен, описан в АЧОС №1307/19.07.2011г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег.№1094/26.07.2011г., акт №192, том. 4, при първоначална тръжна цена в размер на 7 993,40 лв. / седем хиляди деветстотин деветдесет и три лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 799,34 лв. и стъпка на наддаване 799,34 лв. и начален час на провеждане 10:30 часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.30 часа на 05.07.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1. Удостоверение за липса на задължение към НАП /издава се служебно/; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3.Документ за внесен депозит; 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търг чрез пълномощник.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 29.07.2022 г. за повторни търгове със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторените търгове се внасят до 17.30 часа на 22.07.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

 

           21.06.2022 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово