З А П О В Е Д № РД-04-384

21.07.2022 18:34

З А П О В Е Д       

                                                            № РД-04-384  

 

  гр. Дулово, 21.07.2022 г.

 

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпило искане с вх. № П-7159/18.07.2022 г. от Е. Х. Х.

     

 

      ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация на извършената адресна регистрация в с. Водно, ул. Седемнадесета № 5, общ. Дулово, обл. Силистра, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рейхан Узунов – секретар на Община Дулово

ЧЛЕНОВЕ:

1. Русана Бибешкова –  старши специалист ЕСГРАОН - Община Дулово;

2. Йордан П. Йорданов – юрисконсулт в сектор ОСПОП - Община Дулово;

3. Представител на ТЗ ГРАО – Силистра;

4. Представител на Областна администрация Силистра;

5. Представител на РУ „Полиция" - Дулово.

На основание чл. 99б, ал. 2 от ЗГР проверката следва да се извърши в седем дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията, като за резултатите да се състави протокол.

Копие от настоящата заповед да бъде изпратено на Областен управител на област Силистра, Ръководител на ТЗ ГРАО – Силистра, Началник на РУ „Полиция" - Дулово и служителите от общинска администрация за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

           Кмет на Община Дулово    

           Д-р Юксел Ахмед   /п/