З А П О В Е Д № РД-04-405 гр. Дулово, 28.07.2022 г

29.07.2022 12:01

З А П О В Е Д       

                                                            № РД-04-405  

 

        гр. Дулово, 28.07.2022 г.

 

 

 

Образувано е административно производство по реда на чл. 99б ЗГР поради постъпило в общинска администрация Дулово е постъпило искане с вх. № П-7159/18.07.2022 г. от Е. Х. Х., с което е сезиран кмета на община Дулово за заличаване на адресната регистрация на А. А. К., А. С. К., Н. А. А., Н. А. А. и Е. А. К.. Лицето подало искането твърди, че посочените от нея лица не живеят на адреса, но получават кореспонденцията от държавни и общински органи на адреса в с. Водно, ул. “Седемнадесета” № 5.

На основание чл. 99б, ал. 1 ЗГР е издадена Заповед № РД-04-384/21.07.2022 г. на кмета на община Дулово за определяне на комисия, която да извърши проверка по постъпилото искане.

При проверката, извършена от комисията, е установено, че извършената адресна регистрация на А. А. К., А. С. К., Н. А. А. и Н. А. А. е преди изменението на Закона за гражданската регистрация през 2012 г., като по време на действащия тогава ЗГР не се е изисквало да се предоставят документ за собственост и декларация-съгласие, каквито са изискванията след изменението на ЗГР приети и обнародвани в ДВ бр. 42 от 2012 г.  По отношение на малолетното лице Е. А. К., същото е адресно регистрирано в с. Водно, ул. Седемнадесета № 5, тъй като автоматично се взема адреса на майката. Комисията счита, че адресните регистрации са извършени законосъобразно по отношение на действащия по това време Закон за гражданската регистрация и не противоречи на изискванията.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпило искане с вх. № П-7159/18.07.2022 г. от Е. Х. Х и Протокол от 28.07.2022 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-04-384/21.07.2022 г на кмета на община Дулово:

     

 

      Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. ОТКАЗВАМ да се извърши заличаване на регистрация по постоянен адрес на лицата А. А. К., с ЕГН: ***, А. С. К., с ЕГН: ***, Н. А. А., с ЕГН: ***, Н. А. А., с ЕГН: *** и Е. А. К., с ЕГН: ***, всички с постоянен адрес с. Водно, ул. *** № *.

2. Заповедта да се изпрати на лицето подало искането.

3. На основание чл. 18а, ал. 10 АПК, уведомяването на лицата, срещу които е образувано административното производство, да се извърши чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Дулово и на интернет страницата на общината.

4. Лицата А. А. К., А. С. К., Н. А. А., Н. А. А. и Е. А. К. да бъдат уведомени при пристигането си на територията на Република България за задължението си за промяна на постоянния адрес съгласно изискванията на разпоредбите на действащия Закон за гражданската регистрация.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд- Силистра.

 

 

 

 

           Кмет на Община Дулово    

           Д-р Юксел Ахмед  /п/

Прикачени файлове