З А П О В Е Д № РД-04-50 / 26.01.2023г.

07.03.2023 09:26

З А П О В Е Д

РД-04-50 / 26.01.2023г.

 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.4 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма за финансиране и отчетност

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

1. Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Община Дулово да извършат ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА по населени места по методика, посочена в Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. 

2. Преброяването да се извърши в срок от 27.01.2023г. до 28.02.2023г.

3. При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик и се отчитат приблизителна възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличие или липса на видима маркировка за извършена кастрация.

4. След приключване на преброяването да се състави общ протокол за безстопанствените кучета на територията на общината в срок до 20 работни дни, който ще бъде предоставен на ОДБХ - Силистра през месец март 2023г.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Юксел Исмаил – зам.-кмет.

Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

Д-Р  ЮКСЕЛ  АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

Прикачени файлове