ОБЯВА Във връзка с изпълнение на Договор № проект № BG05SFPR002-2.001-0204-C01 „Грижа в дома в Община Дулово"

03.04.2023 17:35

                                                   ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на Договор № проект № BG05SFPR002-2.001-0204-C01 „Грижа в дома в Община Дулово, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020, Община Дулово в качеството си на бенефициент обявява подбор на персонал, както следва:

„Социален асистент” – 58 бр., наети на трудов договор, на пълно, или непълно работно време;

 Координатор – управление на услугата - 1 бр.,  нает на граждански договор, почасова заетост;

 Специалист „Здравни грижи“ – 3 бр., наети на граждански договор, почасова заетост;

Психолог – 2бр., наети на граждански договор, почасова заетост;

         

Рехабилитатор/кинезитерапевт – 1 бр.,  нает на граждански договор, почасова заетост;

Сътрудник „Социални дейности“ - 1 бр.,  нает на граждански договор, почасова заетост;

          Технически сътрудник – 3бр., наети на граждански договор, почасова заетост;

 

         Изисквания към кандидатите за обявените длъжности:

 -   да са пълнолетни граждани;

 -   да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

-    да не са осъждани;

-  да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и хора с ограничения, или в невъзможност за самообслужване. 

Изисквания за заемане на длъжността  „Социален асистент“:

- Завършено образование – основно;

- Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;

- Придобита квалификация за „Домашен помощник“, „Социален асистент“ и „Личен   асистент“  се счита за предимство;

- Способност за планиране и организиране на дейността, умения за

самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за

адекватно  и бързо решаване на проблеми. 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

- Поддържа личната хигиена на потребителя, както и поддържа хигиената в помещението, което потребителят обитава;

- Закупува хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със       средства на потребителя);

-  Съдейства при приготвяне на храна, съобразно здравословното             състояние на лицето;

- Съдейства при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при                    необходимост);

- Съдейства за закупуване на лекарства и заплаща битови сметки (със средства на потребителя);

- Административна помощ - съдейства за изготвяне на необходимите     документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от      болница: попълва и подава на необходимите формуляри, като данъчни декларации, попълване и подаване па заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „Социално подпомагане“ или до други        институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ;

-  Оказва помощ при придвижване на потребителя в дома и извън него;

- Оказва съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията, и поддържането на социални контакти;

 Води необходимата документация и отчетност. 

Изисквания за заемане на длъжността  „Координатор“:

- Завършено висше образование;

-Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър” – специалност „Социална педагогика“

- Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

- Професионален опит – минимум 1 година в сферата на социални програми и проекти;

 - Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в  екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми. 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Организира, контролира, координира и участва в социалната, здравната дейност като разработва графици и транспортни схеми;
 • Координира дейността на наетите служители, изготвя работни графици и контролира изпълнението на задълженията;
 • Запознава потребителя с дейностите, които се осъществяват от специалиста в обхвата на услугата;
 • Следи и отговаря за правилното водене и съхраняване на досието на потребителя;
 • Поддържа връзка с потребителите и техните близки и приема заявки за предоставяне на подкрепа според индивидуалните потребности и други.

 

Изисквания за заемане на длъжността  специалист „Здравни грижи“:

- Завършено медицинско образование;

-Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;

- Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

- Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

- Професионален опит – минимум 1 година в сферата на здравеопазването

 - Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в  екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми. 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-  Събира и предоставя здравна информация за потребителите на екипа за управление на услугата;

-  Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс, температура и др.);

-  Разработва здравни планове за медицински грижи на  потребителите;

-  Съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените

изследвания и предписани манипулации;

-  Поддържа тясна връзка с близките на потребителите, като редовно ги информира за здравословното им състояние;

Води необходимата документация и отчетност; 

Изисквания за заемане на длъжността Психолог:

Степен на завършено образование – бакалавър или магистър;

Специалност –  психология; Професионален опит – 1 година

Основни задължения и отговорности:

 - Предоставяне на психологическа подкрепа и психологическо консултиране на лицата от целевите групи по проекта;

- Подкрепа при  идентифициране на проблеми при кризисни ситуации, конфликти, демотивация, загуба и други;

-  Насърчаване на комуникацията и поддържането на социални        контакти;

- Участва в дейността по предоставянето на интегрирани   здравно-социални услуги.   

Изисквания за длъжността Рехабилитатор/кинезитерапевт:

Степен на завършено образование –висше  - специалност в областта на рехабилитацията или кинезитерапията, или медицинско образование с изучени дисциплини по физиотерапия и рехабилитация;

Професионалният опит е с предимство.

Основни задължения и отговорности:

 • Тестване възможностите на потребителите за самообслужване и двигателни умения;
 • Раздвижване и активни упражнения;
 • Предоставяне на услуги за двигателно развитие на потребителите;
 • Общоукрепващи и закалителни процедури;
 • Обучение за ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за предвижване;
 • Консултиране на роднините относно състоянието на потребителя;
 • Извършване на процедури, лечебни масажи и различни манипулации.

Изисквания за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“:

Образование – висше

Професионално направление: Социални дейности и сходни

Професионалният опит е с предимство.

Основни задължения и отговорности:

 • Предоставяне на специализирана грижа и консултиране  в зависимост от индивидуалните нужди на лицата;
 • Приемане на заявки за предоставяне индивидуална подкрепа според потребностите;
 • Изготвяне на графици и отчетни документи;
 • Поддържане досиета на потребители на услугата;
 • Изпълнение на други дейности, свързани с проекта.

Изисквания за длъжността Технически сътрудник:

 - Минимална степен на образование – висше

      - Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

Основни задължения и отговорности:

 • Приема заявленията на кандидат потребителите на услугата, оформя досиета и обработва документацията;
 • Осигурява съхраняването на всички досиета на потребителите и всички други документи, създавани в резултат на изпълнението на социалната услуга;
 • Изпълнява и други задължения възложени от екипа за управление на проекта.

Необходими документи:

-Заявление (по образец)

-Декларация за обработка на лични данни (по образец);

-Автобиография

-Документ за завършено образование - копие;

-Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

-Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

- Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Дулово – www.dulovo.bg , рубрика  „Европроекти“/ под-рубрика „Проект „Грижа в дома в община Дулово“  както и да се получат на място:

- в сградата на Община Дулово,гр.Дулово,  ул. „Васил Левски“ № 18, ет.1, ст. 3

Срок за подаване на документи -  всеки работен ден от 05.04.2023г. до 13.04.2023г. от 9.00 до 16.30 часа.

Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Дулово, гр.Дулово,  ул. „Васил Левски“ № 18,както и на сайта на Община Дулово, www.dulovo.bg , рубрика  „Европроекти“/

 Изисквания към кандидат-потребителите:               

Кандидатите,  които могат да ползват услугите по настоящия проект, по Процедура BG05SFPR002-2.001“Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд+ чрез Програмата „ Развитие   на човешките ресурси“ 2021-2027г. ,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

-Лица с увреждания;

-Възрастни хора в невъзможност от самообслужване.

Кандидат - потребителите ще бъдат класирани, след извършена оценка на потребностите.

Желаещите да ползват услугите, подават в Община Дулово следните документи:

-Заявление за кандидатстване /по образец/

-Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му           представител – настойник, родител, попечител – за справка;

-Декларация за обработка на лични данни /по образец/

-Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други

медицински документи);

Потребителите ще получават  почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, за срок от 12 месеца. Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Дулово – www.dulovo.bg , рубрика  „Европроекти“/ под-рубрика „Проект „Грижа в дома в община Дулово“  както и да се получат на място:

- в сградата на Община Дулово,гр.Дулово,  ул. „Васил Левски“ № 18, ет.1, ст.3

Забележка: Заявления за кандидатстване могат да се подават през целия период на изпълнение на проекта.

2

                                            Проект  BG05SFPR002-2.001-0204-С01“ Грижа в дома в община Дулово“

Процедура BG05SFPR002-2.001“Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд+ чрез Програмата „ Развитие   на човешките ресурси“ 2021-2027г.