НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

30.06.2012 15:02

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 Настоящата Наредба има за цел осигуряване опазването на обществения ред, общественото имущество и имуществото на гражданите, предназначено за общо и лично ползване, поддържане на чистотата и приветлив вид на населените места на територията на община Дулово.

(1) С наредбата се определят задълженията по опазването на обществения ред, привеждането на приветливия вид и хигиена и опазването на общественото имущество на територията на цялата община за:

1. Физически и юридически лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината;

2. Собствениците и обитателите на жилищните сгради;

 1. Председателите на домсъветите в етажната собственост;

 2. Ръководствата на фирми, предприятия, кооперации, учреждения, организации,

както и лицата развиващи дейностите по търговия и услуги.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.2 (1) С цел осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява:

1. Нарушаването на тишината по какъвто и да е начин от 14.00ч. до 16.00ч. и от 22.00ч. до 07.00ч. за зимния период и от 23.00ч. до 06.00ч. през летния период, като в предпразнични дни времето се удължава с един час, освен официално разрешените мероприятия;

2. Викането, пеенето, свиренето, употребата на нецензурни думи и фрази, явяването на обществени места в неприличен вид и ползването на аудио-уредби по начин, който пречи на околните;

3. Свиренето на оркестри и ползването на усилвателни уредби в обществените заведения, жилищните сгради и в общежитията, в близост до тях от 22.30ч. до 07.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.;

4. Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други, поставени не на определените за тази цел места;

5. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други, поставени на определените за тази цел места;

6. Употребата на алкохолни напитки, организирането на игри с хазартен характер по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места;

7. Къпането във водоеми и във всички други водни площи, освен в специално предназначени за тази цел;

8. Товарене, разтоварване и форсиране на превозни средства от 22.00ч. вечерта до 06.00ч. сутринта;

9. Провеждането на забави и увеселения след 22.30ч., с изключение на сватбените и други тържества, за които кметствата издават разрешение.

(2) 1. Не се допускат лица под 14 години в увеселителни заведения без придружител, родител, настойник или попечител. Изключение се допуска при организирани групови посещения до 23.00ч.

2. Лица от 14 до 18 годишна възраст се допускат до увеселителни заведения и дискотеки само срещу представяне на документ за самоличност, като престоят им там се ограничава до 24.00 ч.

3. Собствениците или наемателите на заведенията са длъжни да осигурят охрана на обекта и проверка на документите за самоличност.

4. Забранява се продажбата и сервирането на алкохолни напитки на лица под 18 годишна възраст.

5. При организиране на дискотеки в заведенията за развлечение и обществено хранене в населените места на територията на общината, собствениците или наемателите на обектите се задължават да получат писмено разрешение от кмета (кметския наместник) на населеното място.”

Чл.3 Забранява се:

 1. Игри с взривни вещества, прашки(ластици), стрелба с въздушни

пушки и други, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота или здравето на гражданите;

 1. Пързалянето с кънки или други ролкови съоръжения по улиците с интензивно

движение.

Чл.4 Забранява се:

 1. Миенето с питейна вода по улиците, площадите, парковете и

зелените площи на превозни средства и друга техника, както и поливането на зелени площи;

 1. Ползването на обществени чешми, кладенци, кранове и други за

пране на вълна, килими, черги и др., както и за водопой на животните извън определените за тази цел водоизточници;

 1. Возенето в превозни средства за обществен превоз на граждани в

явно нетрезво състояние и скандално поведение, които могат да изцапат или замърсят останалите пътуващи или превозните средства, както и превозването на животни и птици в тях;

 1. Отглеждането на животни и птици в жилищните сгради с

изключение на кучета, котки и пойни птици в ограничен брой, с нетърговска цел. Ловни, любителски и луксозни кучета могат да се отглеждат само след получаване на разрешение от ветеринарно-медицинските власти, при спазване изискванията на ХЕИ и при положение, че не нарушават спокойствието в жилищните сгради;

 1. Воденето на кучета без ремък;

 2. Въвеждането на животни в магазинната мрежа и заведенията,

както и разхождането им на територията на учебните, детските и здравни заведения;

 1. Пускането на всякакви домашни птици и животни свободно по

улиците и други обществени места; Едрия и дребния рогат добитък да се отвежда от дворовете до сборните места за извеждане на паша и обратно от стопаните;

 1. Животни и птици в ограничен брой с нетърговска цел могат да се отглеждат

при спазване изискванията на ХЕИ и при условие, че това става на разстояние не по-малко от 6м. от съседните жилищни сгради и на 20м. от многоетажни сгради. Помещенията да са от циментов под, да са канализирани и с осигурени условия за редовно почистване и дезинфекция;

 1. Пашата на животни в обществените терени, паркове и градини, а за селата

извън определените за паша места;

10. В превозните средства да се возят сандъци с резервни части и други, които пречат на возещите се граждани и създават опасност от замърсяване;

11. Сеченето на дърва от горския фонд на бившите ТКЗС(пояси) без разрешение на съответното кметство;

12. Пързалянето с шейни и карането на ролкови кънки и ролкови колички по уличните платна с интензивно движение;

13. Изграждането на трайни конструкции за рекламна цел, без разрешение от главния архитект на общината.

Чл.5 Забранява се провеждането на състезания, митинги, демонстрации и други обществени мероприятия по улиците и площадите без предварително уведомяване на общината(кметството).

Чл.6 Организаторите на масови обществени мероприятия се задължават да уведомят най-малко 2 дни предварително органите на РПУ за времето и мястото на провеждани.ето им, а автомобилните, спортните състезания, кросовете и други мероприятия по улиците и площадите се провеждат след предварително разрешение от органите на общината, съгласувано с Районното полицейско управление.

Чл.7 Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви други масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в общината място, време и маршрут на движение, като носят отговорност за осигуряване на необходимия обществен ред. При заявяване на 2 и повече обществени мероприятия на едно и също място и време, право на провеждането има организаторът, извършил първи необходимото уведомяване, съгласно чл.5, но не по-рано от 7 дни предварително.

Чл.8 При провеждането на спортни и други масови прояви по стадионите, спортните зали и други обществени места се забранява:

1. Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети;

2. Внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на други лица(боксове, вериги, тояги и други);

3. Ползването на свирки, звънци и други подобни в закрити помещения;

4. Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и посещението на лица в нетрезво състояние, както и пушенето в закрити зали.

Чл.9 (1) Общината определя работното време на магазинната мрежа, заведенията за обществено хранене, частни фирми и ателиета за услуги, като стриктно се спазват изискванията за шум и музика, смущаващи спокойствието на гражданите от 22.00ч. до 07.00ч. за зимния и от 23.00ч. до 06.00ч. за летния период.

(2) При определяне на работното време на полунощните и нощните заведения и магазини, желаещите да работят с допълнително работно време на територията на общината, предоставят протокол от ХЕИ за замерване на шума, удостоверяващ, че не се надвишават допустимите граници и съгласувана такса с органите на общината.

(3) Собствениците на кафенета, ресторанти и игрални салони, които предлагат алкохол и електронни хазартни игри на непълнолетни да бъдат глобявани при първо нарушение – 200лв., при второ – 500лв. и при трето – отнемане на лиценза.

(4) Контрола по спазването на работното време се осъществява от органите по търговия при общината, кметовете на населени места и Районното полицейско управление.

Чл.10 Отговорниците и управителите на фирми, магазини, обекти за обществено хранене, заведения, павилиони, бунгала, фургони и други се задължават:

1. Да поставят на видно място документите, разрешаващи съответната дейност;

2. Да заплащат тротоарно право за заетата търговска площ от фризери, маси и други;

3. Да не сервират алкохолни напитки на водачи на МПС, когато е видно, че непосредствено след това ще управляват превозните средства;

4. Да не обслужват граждани в явно нетрезво състояние.

Чл.11 Забранява се:

1. Производствена дейност в жилищни блокове и сгради, която нарушава спокойствието и безопасността на обитателите;

2. Уличната търговия и услугите, извън определените от общината места;

3. Продажбата и рекламата на открито на порнографски видео-касети, печатни произведения и материали. Същите могат да бъдат продавани само на пълнолетни лица и то в закрити помещения;

4. Излагането на стоки, извън обектите без разрешение или по земята;

5. Рекламирането на цигари и алкохолни напитки, извън обектите;

6. Продажбата на стоки от моторни превозни средства, извън определените общински пазари, без разрешение;

7. Поставянето на търговски маси без разрешение от общинската администрация;

8. Търговията с животни и птици, извън регламентираните седмични пазари, с надлежно оформени документи за собственост и ветеринарен сертификат, ако няма друга специфична документация;

9. Продажбата на плодове и зеленчуци, семена, посадъчен материал на кооперативния пазар, без анализ от лабораторията за изследване на нитрати и сертификат за качество на семената.

Чл.12 Забранява се изчукването на коли или подобна дейност без писмено съгласие на живущите в съседните сгради.

Чл.13 Зареждането на магазините със стока се извършва непосредствено от превозното средство в магазини, помещения или складове(без престояване на стоките по тротоарите и уличните платна) в часовете, определени от съответните органи на общината. По същия ред става извозването и на освободения амбалаж – издава се заповед на кмета.

Чл.14 Забранява се заемането на улици и тротоари с различни горивни и строителни материали и амбалаж за срок повече от 24 часа и то при условие, че няма възможност същите да бъдат разтоварени в личните или стопански дворове. Засяването на тротоарни площи с различни селскостопански култури.

Чл.15 Наказват се по тази наредба:

(1) Лицата, които повреждат пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки, пейки, осветителни тела, скулптурно-декоративните елементи, пътните съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейна мрежа(пътни знаци, табели, указатели, улично осветление, автоспирки, съдове за смет и други), ако деянието не представлява престъпление.

(2) Търговските дружества, извършващи изкупуване на метални суровини и отпадъци, които не изискват задължително документ, осигуряващ произхода им.

(3) Лицата, извършили телефонен тероризъм, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Чл.16 Ръководителите на търговски фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани се задължават:

(1) Да поставят фирмени знаци, плакати, реклами и други на фасадите на сградите и прилежащите територии и зелени площи само след одобряване от органите на общината. Същите могат да бъдат само с надпис на официалния език. Разрешава се допълнително поставяне на надписи и на чужд език, както и на регистрирани търговски марки и фирмени знаци, съгласно чл.7 от Търговския закон.

(2) Да поддържат в изправност и добро естетическо и техническо състояние светлинните реклами, рекламни надпис, изображения по стените на сградите.

(3) Да извършват адресно регистриране на живущите лица и поставят табели на подходящо място, указващи живеещите в съответното жилище.

Чл.17 Забранява се извършването на търговска дейност и услуги, съпроводени с отделянето на вредни вещества и наднормен шум.

Чл.18 Забранява се разкопаването на обществени места без наличието на проект за организация и изпълнение и без строително разрешение. Строителите и специализираните фирми и предприятия, стопаните на подземни проводи и съоръжения, а така също и частни лица възстановяват незабавно разкопаните пътни , тротоарни настилки, зелени площи и други, като се извозват строителните и земни маси още същия ден. Извършват се всички възстановителни работи на нанесените повреди на околната среда, произтекли от строителните работи от същите за тяхна сметка. Строителните обекти да бъдат сигнализирани и обезопасени, съгласно изискванията.

Чл.19 Забранява се преминаването на превозни средства с животинска тяга по улиците "В. Левски", "Шуменско шосе" и "Ст. Стамболов", освен в случаите, когато се пресичат.

 

РАЗДЕЛ III

ПОДДЪРЖАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, СЪЗДАВАНЕ НА ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл.20 (1) Поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на общината изисква редовното почистване (метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки, сметосъбиране, сметоизвозване и други) на улиците, площадите, градините, парковете, зелените площи, дворовете, вътрешнокварталните пространства, терените, жилищните комплекси, съдовете за смет, общите части на сградите, етажната собственост, предназначените за общо ползване обществени сгради, витрини на заведения и фирми. Почистването и поддържането на местата край водните площи, спортни и детски площадки, телефонни кабини, пътни знаци, автобусни спирки, пазарища и съдовете за смет е задължение на лицата и органите, указани в ал. 3.

(2) Почистването от сняг се извършва в следния порядък:

1. Обработка с луга и пясъчни смески на улиците, по които се движи масовият градски транспорт, а за останалите населени места - улиците, които водят към най-важните обществени сгради;

2. Забранява се складирането на пясък в района на кръстовищата срещу пешеходните пътеки. Натрупване на сняг върху тротоари се извършва така, че да се оставя достатъчно място за движението на пешеходците;

3. Почистване на уличните решетки на отоците за канализацията от сняг и лед.

(3) Организацията на дейността по предходните алинеи е задължение на:

1. Ръководителите, работниците и служителите на специализирани фирми по сключени договори с общината;

2. Ръководителите на учреждения, стопанските и обществени организации, фирми и заведения по отношение на производствените, административните и складови помещения, гаражи, паркинги, пазари, жп надлези, строителни площадки, фургони, дъждоприемни шахти и други имоти, които управляват и стопанисват, както и прилежащите на тях части от територии, зелени площи, тротоари и улични платна;

3. Председателите на домсъветите по отношение на общите части на сградите, дворовете, вътрешнокварталните пространства, частите от тротоари и уличните платна, прилежащи на съответните имоти;

4. Гражданите по отношение на индивидуалните дворове, сгради, постройки и съоръжения с прилежащите им части от тротоарите и уличните платна.

(4) Прилежащите тротоари, зелени площи и други се определят от кмета на общината.

Чл.21 (1) Председателите на домсъветите, собствениците и други обитатели на жилищните сгради, ръководителите на стопански организации и фирми са длъжни да осигурят:

1. Събирането и изхвърлянето в осигурените от фирми съдове или найлонови торби с битова смет от жилищните и производствени помещения;

2. Поддържане чистотата и благоустройствените фондове;

3. Почистване на снега от тротоарите, посипването им със сол и пясък и отстраняване на ледени висулки и увиснал сняг;

4. Поддържане чистотата на дворовете и прилежащите им тротоарни и междублокови пространства;

5. Местата за изтупване и простиране на дрехи и за поставянето на съдовете за смет;

6. Ръководителите на фирми, учреждения, стопански и др. организации, домоуправителите и председателите на домсъвети отговарят за противопожарната охрана на поверените им обекти и жилища. Отговорността им по настоящата наредба е лична.

(2) В неканализираните райони и терени в общината собствениците се задължават да направят и поддържат в изправност отходните места и помийни ями по съгласувани указания на специализираните органи в общината и ХЕИ.

Чл. 22 Забранява се:

1. Изхвърлянето в съдовете за смет на отровни, заразни, пожароопасни и избухливи вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други.

2. Преместване на съдовете за смет от определените им места;

3. Изхвърлянето на смет и отпадъци, извън определените им места;

4. Запазването на сметта в съдовете за смет и на площадките.

Чл.23 При транспортирането на стоки, материали, отпадъци и други транспортните средства да бъдат съответно оборудвани с брезенти, мрежи, надлежно уплътнени и с почистена ходова част.

Чл.24 Забранява се движението на верижни машини и грейдери, които повреждат уличната настилка. Грайферните машини могат да преминават по асфалтирани улици, когато това е свързано със строителни и ремонтни работи, при условие, че са добре почистени.

Чл.25 Забранява се:

1. Изтупването и простирането на пране по балконите и терасите с лице към улиците;

2. Измиването на терасите и балконите с течаща вода, освен в часовете, определени от домсъветите;

3. Измиването на стълбища, работни помещения, подовете на обществени и частни заведения и сгради по начин, замърсяващ тротоарите и уличните платна;

4. Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, пред жилищните блокове и междублоковите пространства, освен на определените за това места;

5. Отвеждането на дим през прозорци, витрини и стени без строително разрешение;

6. Паркирането, миенето, почистването и ремонтирането на едрогабаритни превозни средства по улиците и площадите, а също така и домуването на спрени от движение МПС;

7. Паркирането на превозни средства, извън определените за целта места;

8. Рязането и цепенето на дърва на уличните и тротоарни платна;

9. Изхвърлянето на угарки, употребени билети, люспи и черупки от семки, фъстъци и други по улиците, площадите и другите обществени места;

10. Изоставянето или изхвърлянето на открито трупове на умрели животни и птици, които следва да се заравят дълбоко или предават на екарисажа;

11. Включването в градската канализация без съответното разрешение.

(2) Складирането на строителни материали, варови, циментови и други разтвори по тротоарите и уличните платна става само след издаване на строително разрешение от общината при осигурено заграждане или контейнер. След прибирането на строителни и горивни материали, собственикът им длъжен да почисти замърсените тротоарни или улични площи.

Чл.26 Забранява се:

1. Поставянето на неукрепени сандъчета, саксии и други декоративни елементи по прозорци, тераси, балкони и други, представляващи опасност за минувачите;

2. Повреждането на декоративни съоръжения, съоръжения за игри, чешми, пейки, осветителни тела;

3. Нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, чупенето и рязането на клони, нарязването на кората, използването на стъблата за опъване на арматурно желязо, паленето на огън до тях, насипването им с осолен сняг и химикали.

Оформянето на короните на дърветата се извършва след разрешение от общината;

4. Брането на плодове и цветя, изсичането на дървета и храсти, унищожаването на цветната и тревна растителност;

5. Движението на превозни средства в обществените паркове, градини и площадите;

6. Прожекции на еротични филми във видеотеките и търговските заведения до 18.00 часа;

7. Разполагането на сглобяеми павилиони и търговски обекти, както и амбулантна търговия в парковете, зелените площи и междублоковите пространства, освен по установения от общината ред.

Чл.27 Кметът на общината определя според големината, предназначението и възможностите на зелените площи, алеи за движение на велосипеди, разхождане на кучета, както и за местата за пързаляне с кънки, шейни, ски и къпане във водните площи.

Чл.28 Гражданите, ръководителите на държавни предприятия, организации, учреждения, търговски и акционерни дружества, еднолични и колективни фирми, кооперации и наематели на жилищни сгради и домсъветите се задължават:

1. Да се явяват при повикване в службите на общинската администрация и кметствата, като носят исканите документи;

2. Да поддържат в приличен вид фасадите на сградите и жилищата, дворовете, сградите и входните врати;

3. Да поставят капаци или решетки, които да закриват отворите на зимниците;

4. Да участват в мероприятия по хигиенизирането и благоустрояването на кварталните и междублокови пространства, организирани от кметствата;

5. Да вземат мерки за унищожаване на плъхове и насекоми, пренасящи зарази, като почистват и дезинфектират местата, където се развъждат;

6. Да осигуряват места за местодомуване на МПС;

7. Да изпълняват нарежданията на здравните органи по изолацията и наложената карантина;

8. Отварянето и ремонтирането на обществени водни, електрически, технически, спортни и др. съоръжения и инсталации, когато не са натоварени с такава дейност.

Чл.29 Във връзка с поддържане и експлоатацията на противорадиационните укрития (ПРУ):

(1) Забранява се:

1. В помещенията на ПРУ да се съхраняват запалителни материали - нафта, бензин, отрови и др. химически вещества, както и насипни зърнени храни;

2. Пробиването на отвори в стените, демонтирането на оборудването и всякакви препланировки без разрешение от отдел "Военен" и "Гражданска защита".

(2) Задължават се собствениците и наемателите (домсъветите и домоуправителите):

1. Наемателите и собствениците, ползващи помещенията на ПРУ по всяко време да осигурят възможност на домоуправителя и на органите на ГО да упражняват контрол по техническото състояние на съоръженията;

2. Периодично да почистват входовете, коридорите и помещенията на ПРУ;

3. Да полагат грижи за поддържане в добро състояние на техническото оборудване и обзавеждане на ПРУ, като своевременно вземат мерки за отстраняване на повредите;

4. Да водят отчет (по опис) имуществото в ПРУ, като го зачислят на наемателите или лично го съхраняват;

5. Да контролират освобождаването на ПРУ и при необходимост по указание и сигнал на органите на ГО в срок от 4 до 6 часа опразват помещенията и ги привеждат във вид, годен за ползване по предназначение;

6. Да не ползват санитарните възли на ПРУ в мирно време;

7. Да отстраняват за своя сметка всички повреди в ПРУ.

При изпълнението на посочените в чл. 29 изисквания, собствениците и наемателите на сгради, в които има право да ползват помещенията му за собствени или обществени мирновременни нужди, а именно: санитарно-битови помещения, учебни кабинети, гаражи за МПС, за търговия и обществено хранене, спортни помещения и стрелбища.

 

РАЗДЕЛ IV

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.30 Актовете за установяване на нарушения от длъжностните лица от общината (кметствата), органите на Районното полицейско управление, инспекторите по чистотата в общината, както и други лица, определени със заповед на кмета на общината.

Чл.31 Установяването на нарушенията по наредбата, налагането на глоба на местонарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления стават по ред, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.32 На нарушителите на наредбата, без да се степенуват, се налагат следните наказания:

1. Предупреждение;

2. Глоба до 5лв по карнетка;

3. Глоба до 500лв. по акт и наказателно постановление(чл.22, ал.2 от ЗМСМА);

Актовете съставят органите на общината по чл.27, въз основа на които кметът на общината или упълномощено със заповед от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

4. Нарушителят дължи и обезщетение за претърпените от гражданите, държавата, държавните учреждения, предприятия или организации вреди от нарушенията.

Чл.33 (1) За маловажни случаи на нарушения на наредбата, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място, срещу квитанция(карнетка) глоба в размер на 5лв.

(2) При отказ на нарушителя да заплати глобата по предходната алинея, се съставя констативен протокол и акт.

(3) При повторно или системни нарушения, констатирани от контролните органи, юридическото или физическото лице се лишава от правото да извършва търговска дейност или услуги, а ако е издадено разрешително, то се анулира и изземва(ако нарушението е свързано с търговска дейност).

(4) Административно-наказателно са отговорни и непълнолетните лица, които са навършили 16 години и са могли да разбират смисъла и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

(5) За административни нарушения, извършени от малолетни, които не са навършили 14 години, непълнолетни от 14 до 16 години и поставените под пълно или частично запрещение, отговарят съвместно с родителите, попечителите или настойниците им.

(6) За нарушения при осъществяване дейността на фирми, предприятия, учреждения и организации се носи солидарна отговорност от извършителите, освен в случаите, когато нарушенията са изцяло по вина на ръководствата им.

Чл.34 (1) Глобите до 5лв. включително не подлежат на обжалване.

(2) Ако нарушителят откаже да плати наложената глоба по квитанция(карнетка) до 5лв., за нарушението се съставя акт.

(3) За нарушенията по наредбата от военнослужещи лица, съответните актове срещу тях се изпращат до военната полиция за търсене на отговорност, съгласно дисциплинарния устав.

(4) Длъжностните лица по чл.30 от настоящата наредба при неизпълнение на възложените им задължения се санкционират по ЗАНН.

Чл.35 При повторни нарушения на наредбата и вече наложени наказания по чл.32, т.3, кметът на общината прилага санкциите по чл.22, ал.3 от ЗМСМА – временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

 

РАЗДЕЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, с Решение №54 по Протокол №11от 26.06.1996г. на Общински съвет гр.Дулово(изм. и доп. с Решение №225 по Протокол №34 от 15.12.1998г., изм. и доп. с Решение №225 по Протокол №25 от 24.01.2002г.).

§2 Наредбата влиза в сила 3 дни след обявяването й в местните средства за масова информация.

§3 С влизането в сила на настоящата наредба се преустановява действието на Наредба №1 на ОбС – Дулово, приета на 29.01.1992г.

§4 Организацията по изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.

§5 Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на Постоянната комисия по правов ред и законност към Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО: …..……………

/Т. Дауд/