Н А Р Е Д Б А № 3 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

30.06.2012 15:06

Дулово, септември 2008 година

РАЗДЕЛ ­І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1 С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на общинската част от капитала на търговските дружества, в които общината е едноличен собственик, съдружник или акционер.

Чл.2 Общинският съвет упражнява правата на собственост на общината в търговските дружества при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба.

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

ОБРАЗУВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

Чл.3 Общинският съвет може да образува еднолични дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества по реда на Търговския закон.

Чл.4 Преобразуването на общински предприятия в търговските дружества се извършва от Общинския съвет.

Чл.5 При преобразуване на общински предприятия в капитала на дружеството се записват всички дълготрайни активи на предприятието, посочени в баланса му.

Чл.6 Образуването, преобразуването или прекратяването на общинските предприятия се извършва с решение на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ОРГАНИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е СОБСТВЕНИК, СЪТРУДЖНИК ИЛИ АКЦИОНЕР

 

 

 

Чл. 7 (1) Органи на общинските предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност са:

 1. едноличния собственик на капитала;

 2. управителят (управителите);

 

(2) Органи на общинските предприятия – еднолични акционерни дружества са:

 1. едноличния собственик на капитала;

 2. съветът на директорите (едно степенна система) или надзорния и управителния съвет (двустепенна система).

Чл.8 Органите на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон.

 

Чл.9 Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско имущество.

 

Чл.10 (1) В търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, правата се упражняват от кмета на общината или упълномощено от него лице.

(2) Общинският съвет избира представител на общината до учредяването на търговското дружество с общинско участие.

 

 

РАЗДЕЛ ІV

 

ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

 

Чл.11 (1) Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в общинските предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност:

 1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

 2. преобразува и прекратява дружеството;

 3. приема годишния отчет и баланса;

 4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

 5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

 6. избира контрольор и проверители на дружеството;

 7. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

 8. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;

 9. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

 10. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;

 11. взема решение за предявяване скове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

 12. взема решения за допълнителни парични вноски;

 13. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;

 14. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и договори за задължително застраховане на имущества;

 15. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

 16. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

 17. определя дела на собствениците на недвижими имоти и дяловете, които получават в случаите по чл.18 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП).

 

Чл.12 Едноличният собственик на капитала в общинските предприятия – еднолични акционерни дружества:

 

 1. изменя и допълва устава на дружеството;

 2. увеличава или намалява капитала на дружеството;

 3. преобразува и прекратява дружеството;

 4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет и определя възнаграждението им;

 5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експер-счетоводител;

 7. решава издаването на акции и облигации;

 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

 9. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;

 10. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

 11. определя дела на собствениците на недвижими имоти и акциите, които получават в случаите по чл.18 от ЗППДОбП;

 12. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества.

 

Чл.13 Едноличният собственик на капитала в общинските предприятия - еднолични акционерни дружества, може да предвиди изрично в уставите на тези дружества друг ред или изисквания при вземане на решения относно:

 

 1. участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или чужбина;

 2. придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях;

 3. даване на обезпечения в полза на трети лица;

 4. сключване на договори за кредитиране на трети лица;

 5. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

 

Чл.14 Правомощията на едноличния собственик на капитала се посочват в учредителните актове, съответно в уставите на общинските предприятия-еднолични търговски дружества.

 

 

 

РАЗДЕЛ V

 

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ

 

 

 

Чл.15 (1) Сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи на общинските предприятия – еднолични търговски дружества се извършва след провеждане на търг при условията и по реда на Наредба за търговете и конкурсите /обн.ДВ бр.85 от 26 септември 2003г., изм.ДВ от 14 септември 2004г., изм.ДВ бр.103 от 23 ноември 2004г., изм.ДВ бр.115 от 30 декември 2004г./

(2) Търговете по ал.1 и сключването на договори се извършват от управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност или изпълнителния директор на едноличните акционерни дружества след решение на Общинския съвет.

(3) Не се изисква разрешение от едноличния собственик по предходната алинея при продажба, замяна и наем на движимото имущество на стойност до 5% от общата балансова стойност на дълготрайните материални активи към 31 декември на предходната година. Сделки с дълготрайни финансови активи се сключват само след решение на едноличния собственик на капитала-Общинския съвет.

(4) В отделни случаи с решение на едноличния собственик на капитала, сключването на договори за продажба, замяна и наем може да се извършва без търг, след преговори с потенциални купувачи или наематели.

(5) Договорите за наем могат да бъдат сключвани за три годишен период, а за срок до 0 години-с решение на Общинския съвет.

(6) Сключването на договори по ал.1 с други общински предприятия, търговски дружества с общинско имущество и общински звена на бюджетна издръжка се извършва без търг.

 

 

РАЗДЕЛ VІ

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК

 

 

 

Чл.16 (1) В дружествата с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, лицата упълномощени да представляват Общината в общото събрание на съдружниците по реда на чл.10, ал.1 от тази наредба, вземат предварително писмено нареждане от Кмета на Общината по следните въпроси:

 

 1. изменяне и допълване на дружествения договор;

 2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне дял на нов член или на друг съдружник;

 3. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

 4. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

 5. решение за допълнителни парични вноски;

 6. решение за участие в други дружества;

 7. приемане на годишните отчети и баланси, след заверка от експерт-счетоводител и разпределение на печалбата;

 8. преобразуване и прекратяване на дружеството.

 

(2) (отм.с Решение №125/26.09.2008г.)

 

Чл.17 (1) В акционерните дружества, в които общината е акционер, лицата упълномощени да представляват Общината в общото събрание на акционерите по реда на чл.10, ал.1 от тази наредба, вземат предварително писмено нареждане от Кмета на Общината по следните въпроси:

 

 1. изменяне или допълване на устава на дружеството;

 2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

 3. преобразуване и прекратяване на дружеството;

 4. одобряване на годишния счетоводен отчет, след заверка от експерт-счетоводител и разпределение на печалбата;

 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвети;

 6. назначаване и освобождаване на експерт-счетоводители;

 7. избиране и освобождаване членове на съвета на директорите, надзорния и управителния съвети;

 

 1. (отм.с Решение №125/26.09.2008г.)

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІ

 

СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

 

 

Чл.18 (1) Управители и контрольори на общински предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Членовете на изпълнителни и контролни органи на общински еднолични акционерни дружества могат да бъдат физически лица. Ако уставът на едноличното акционерно дружество допуска, член на орган на дружеството може да бъде и юридическо лице.

 

Чл.19 (1) Не могат да бъдат управители на общински предприятия – еднолични дружества с ограничена отговорност, физически или юридически лица, които:

 

 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

 2. участват в събирателни или командни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

 3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, с общинско имущество;

 4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;

 5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество с общинско имущество;

 6. са народни представители, министри, заместник-министри, председатели на комитети, областни управители, заместник-областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителния директор и членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация;

 7. са общински съветници.

 

(2) Не могат да бъдат управители на общински предприятия-еднолични дружества с ограничена отговорност и физически лица, които работят по трудов договор.

 

Чл.20 Не могат да бъдат контрольори в общинско предприятие-еднолично дружество с ограничена отговорност:

 

 1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

 2. съпрузите, роднините по права или съребрена линия до трета степен на лицата по т.1;

 3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

 4. управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи на друго държавно или общинско предприятие - еднолично търговско дружество;

 5. народните представители, министрите, заместник-министрите, председатели на комитети, областните управители, заместник-областните управители, кметовете, заместник-кметовете, кметските наместници, секретарите на общини, изпълнителния директор и членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

 

Чл.21(1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на общинските предприятия – еднолични акционерни дружества, физически лица, които:

 

 1. от свое или от чуждо име извършват сделки, свързани с предмета на дейност на съответното общинско дружество;

 2. участват в търговски дружества, свързани с предмета на дейност на съответното общинско дружество;

 3. са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

 4. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

 5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на органа на управление на дружеството;

 6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество с общинско имущество;

 7. са народни представители, министри, заместник-министри, председатели на комитети, областни управители, заместник-областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителния директор и членовете на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

 

(2) Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите, лица, които работят по трудов договор.

(3) Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на общинско предприятие – еднолично акционерно дружество, наетите лица в дружеството.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

 

 

Чл.22 (1) Управлението общинските предприятия-еднолични търговски дружества, се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на изпълнителния орган на дружеството и Кмета на Общината след решение на Общинския съвет.

 

(2) Контролът по спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на общинското предприятие-еднолично дружество с ограничена отговорност, както и контролът върху дейността на управителния съвет в общинското предприятие-еднолично акционерно дружество, се възлага с договори за контрол, сключени между всеки контрольор или член на надзорния съвет и Кмета на Общината, след решение на Общинския съвет.

 

Чл.23 Управлението на общинските предприятия-еднолични дружества с ограничена отговорност, се възлага след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от Общинския съвет.

 

Чл.24 (1) Договорите за управление и за контрол в общинските предприятия-еднолични търговски дружества се сключват за срок до три години.

 

(2) Срокът по ал.1 може да бъде удължен с решение на Общинския съвет.

 

Чл.25 (1) В договора за управление или контрол се определят:

 

 1. правата и задълженията на страните;

 2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

 3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

 4. основанията за прекратяване на договора.

 

(2) В договора за управление с членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията, която те дават за своето управление.

(3) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решението на Общинския съвет за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

 

Чл.26 (1) С договора за управление или с договора за контрол с членовете на надзорния съвет Кмета на Общината утвърждава бизнес-задачата на предприятието за целия срок на договора и поотделно за всяка година, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството.

(2) Бизнес-задачата съдържа конкретни икономически показатели, чието изпълнение органите на управление, съответно надзорния съвет, следва да осигурят като рентабилност, производителност, обем на продажбите печалба или намаление на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на оптимален брой работни места, финансови задължения, инвестиции и др.

(3) Въз основа на бизнес-задачата управителите, съветите на директорите и управителните съвети разработват и приемат бизнес програма ца целия срок на действие на договора за управление и конкретно за всяка година.

 

Чл.27 (1) Лицата, работещи по договори за управление и за контрол на общинските предприятия - еднолични търговски дружества, ако не са осигурени за всички осигурителни случаи върху общия размер на изплатеното възнаграждение за сметка на съответното дружество.

(2) Времето, през което лицата работили по договори за управление или за контрол в общински предприятия – еднолични търговски дружества и са били осигурени за всички осигурителни случаи съгласно тези договори се зачита за трудов стаж.

 

Чл.28 За лицата, работещи по договори за управление или за контрол в общинските предприятия – еднолични търговски дружества и осигурени съгласно тези договори за всички осигурителни случаи се представят вноски във фонд „Професионална квалификация и безработица” (ПКБ) за сметка на съответното дружество. Вноските се определят на базата на изплатеното възнаграждение, върху което се правят осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване.

 

Чл.29 (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват преди изтичане на срока:

 

 1. по взаимно съгласие на страните;

 2. по искане на лицето с предизвестие, не по-малко от три месеца;

 3. при преобразуване или прекратяване на общинското предприятие-еднолично търговско дружество, както и при смяна собственика на капитала на дружеството;

 4. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, съответно в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

 5. при възникване на някои от обстоятелствата, обуславящи забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл.19-21;

 6. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;

 7. поради други условия, посочени в договора;

 

(2) Договорите с управителите, с членовете на съветите на директорите и с членовете на надзорните съвети могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока с решение на Общинския съвет, при следните условия:

 

 1. при неизпълнение на икономическите показатели, определени съгласно чл.26, ал.2 от тази наредба;

 2. при нарушения на закона, извършени при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на тази наредба;

 3. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на общинското предприятие – еднолично търговско дружество, или от които са произтекли щети за предприятието.

 

(3) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока с решение на Общинския съвет, при условията на ал.2, т.2 или 3.

 

Чл.30 (1) При прекратяване на общинското предприятие – еднолично търговско дружество, освен в случай на несъстоятелност, Общинският съвет взел решение за прекратяването, назначава ликвидатори, с които се сключва договор.

 

(2) Не могат да бъдат назначени за ликвидатори лица, които:

 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

 2. участват в събирателни и командни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

 3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

 4. са народни представители, министри, заместник-министри, председатели на комитети, областни управители, заместник-областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителни директори и членове на надзорния съвет на Агенцията за приватизация;

 

(3) В договора с ликвидаторите се определят:

 

 1. правата и задълженията на страните;

 2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

 3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

 4. срокът на приключване на работата.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІХ

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

 

 

 

 

Чл.31 Възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи на общинските предприятия-еднолични търговски дружества се определят от Общинския съвет.

 

 

РАЗДЕЛ Х

 

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

 

 

 

Чл.32 (1) Регистърът на търговските дружества с общинско участие се води в Община – Дулово. В регистъра се вписват:

 

 1. общинските предприятия-еднолични търговски дружества;

 2. търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник.

 

(2) Регистърът е предназначен за служебно ползване. Справки и извлечения от него се дават след писмено искане само на органите на държавата, на съда, следствието и прокуратурата.

 

Чл.33 (1) Регистърът се води по образец, утвърден от Кмета на Общината и съдържа:

 

 1. номер и партида на вписването в търговския регистър;

 2. номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението, с което е постановено вписването;

 3. вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление;

 4. срок и предмет на дейност;

 5. капитал, съответно установен фонд, разпределение на капитала;

 6. име, ЕГН, адрес, местоживеене, наименование и седалище на съдружниците или учредителите, размер на дяловете им, промени в съдружниците и в размера на дяловете им, прехвърляне на акции;

 7. име, ЕГН, адрес и местоживеене на членовете на органите на управление, представителство, име, ЕГН и местоживеене на лицата, които представляват дружеството;

 8. размер на общинско участие, орган, управляващ правата на общината като собственик на капитала, име, ЕГН, адрес и местоживеене на лицето, упълномощено да представлява общината в общото събрание на дружеството;

 9. участие в други търговски дружества; размер на участие и разпределение на капитала в тези дружества;

 10. клонове;

 11. преобразуване, сливане, вливане и разделяне; прехвърляне на предприятията;

 12. прекратяване;

 13. забележки по вписаните обстоятелства;

 

(2) В графа 13 се вписва и решението за приватизиране на предприятието, както и датата на подписване на приватизационната сделка, способът на приватизация, и купувачът (купувачите) на предприятието.

 

 

Чл.34 (1) Вписването в регистъра се извършва от определено лице, което:

 

 1. извършва вписването в регистъра въз основа заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите за вписване обстоятелства или по данни от органа по чл.3 от ЗППДОбП за прехвърляне на акции;

 2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства;

 3. води входящ регистър, описна книга, азбучен указател и комплектува дела на общинските предприятия и търговски дружества с общинско участие.

(2) Длъжностното лице по ал.1 поставя датата след всяко вписване и се подписва.

 

 1. В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправките се извършват по реда на вписването.

 

 

Чл.35 (1) Органите на управление на общинските предприятия – еднолични търговски дружества, и лицата, упълномощени да представляват общината в търговските дружества, изпращат до длъжностното лице по чл.34, ал.1 преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване, в тридневен срок от издаването им.

 

(2) Лицата по ал.1 изпращат на длъжностното лице и копие от съдебно решение за вписване на обстоятелствата в търговския регистър.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ХІ

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

§ 1. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.51, ал.5 от Закона за общинската собственост.

§ 2. Наредбата е приета с Решение № 81 по Протокол №12от 06.10.2000 г. и влиза в сила от датата на приемането й. Изменена и допълнена с Решение № 125 по Протокол № 9 от 26.09.2008 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

Председател: /П/ Сезгин Рамис