НАРЕДБА № 4 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

30.06.2012 15:08

/Приета с Решение № 109 по Протокол № 10 от 15.06.2012г./

М.ЮНИ, 2012 ГОДИНА

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост "обекти".

Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост на територията на Община Дулово.

Чл. 3. Жителите и пребиваващите на територията на общината са длъжни да изпълняват изискванията на наредбата, да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участвуват в предотвратяването им.

Чл. 4. Разпорежданията на специализираните контролни органи на пожарна безопасност и защита на населението, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за длъжностните лица и гражданите.

Чл. 5. Решенията и указанията на Общински съвет Дулово, кмета на общината, кметовете на населени места и кметски наместници са задължителни за всички фирми, предприятия, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на Община Дулово.

ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

 

Чл. 6. (1) В обектите за обществено обслужване и производствените обекти се създава досие, което съдържа най-малко следните документи:

1. документите по чл. 7 ал.1 и ал.2, свързани с осигуряването на ПБ;

2. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане на пожарогасителите, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на пожароизвестителни и пожарогасителни системи (ПИС, ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина;

3. съгласувателните, разпоредителните и административно-наказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);

4. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПИС, ПГС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);

(2) Досието по ал. 1 се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Чл. 7. (1) За създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:

1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта;

2. заповеди регламентиращи вътрешния противопожарен ред в обекта;

3. планове за действие на личния състав за гасене на пожари;

4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;

(2) със заповедите по ал.1, т.2 се уреждат:

1. редът за извършване на огневи работи;

2. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, в т.ч и редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво;

3. забранените места за пушене и използване на открит огън;

4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;

5. правилата за ПБ на обекта в извънработно време;

(3) За обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5, както и за многофамилни жилищни сгради може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ.

(4) Плановете за евакуация по ал.1, т.4 се поставят на видни места в обектите.

(5) На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация по чл. 7, ал. 1, т. 4 при спазване на следната периодичност:

1. за обществени и производствени сгради - не по-малко от веднъж в годината;

2. за учебни и детски заведения - не по-малко от два пъти годишно, като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но не по-късно от края на октомври;

Чл. 8. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:

1. създаване на организация за осигуряване на ПБ и за поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации, валидни към момента на разрешаване на ползването им;

2. поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване и презареждане на пожарогасителите;

3. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина в обектите;

4. обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите, противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС и ПГС, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за пушене и използване на открит огън;

5. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.);

6. незабавно уведомяване на съответната районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, ПИС и ПГС, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;

7. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;

8. поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;

9. незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;

10. поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;

11. поддържане в изправно състояние на евакуационното и аварийното осветление.

Чл. 9. (1) Всеки работещ на обект е длъжен:

1. да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините, съоръженията и др.;

2. да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства и съоръженията за гасене на пожари;

(2) Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I.
Изисквания към свободната дворна площ на обектите

Чл. 10. (1) Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

(2) Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво се събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват по ред, определен със заповедта по чл. 7, ал. 2, т. 2.

Чл. 11. (1) Пътищата за противопожарни цели се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците.

(2) Преди затваряне на отделни участъци от пътищата по ал. 1, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява съответната РСПБЗН.

Чл. 12. (1) Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.

(2) Преди настъпване на зимния период пожарните хидранти, откритите водоеми и др. се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.

Чл. 13. По време на експлоатация не се разрешава:

1. свободната дворна площ на обектите да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

2. спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене;

3. да се складират материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. използването на открит огън на територията на обекти в които се съхраняват и използуват взривоопасни вещества.

Раздел III.
Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията и пожаротехническите средства

Чл. 14. (1) Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари се поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.

(2) Пожаротехническите средства се разполагат на леснодостъпни и с добра видимост места.

(3) Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, устройствата за алармиране или оповестяване, евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 15. (1) Забранява се използването на открит огън (ако това не е свързано с технологичния процес) и тютюнопушенето в помещенията на обекти в които се използват или съхраняват леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими материали.

(2) Забранените места за пушене и използване на открит огън се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 16. Евакуационното и аварийното осветление се поддържат в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.

Чл. 17. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на обектите (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите се уплътняват с негорими продукти, без да се намалява огнеустойчивостта им.

Чл. 18. Входовете за подпокривните пространства на сградите с покриви, изпълнени от горими строителни продукти, се държат заключени, когато в тях не пребивават хора.

Чл. 19. В сградите и помещенията не се разрешава:

1. складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с горими покриви;

2. използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен;

3. съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

5. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на пожароизвестителните и пожарогасителни инсталации;

6. нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;

7. влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ от ЗУТ.

Чл. 20. По време на експлоатация на обектите не се разрешава:

1. използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

2. заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обществени обекти в работно и в извънработно време, когато в тях пребивават хора;

3. поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.

Раздел IV.
Изисквания при поддръжката на техническите инсталации (електрически, отоплителни и вентилационни инсталации)

Чл. 35. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се отстраняват незабавно.

Чл. 36. (1) След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, се изключва.

(2) Изключването на електрическото захранване (с изключение на електрическото захранване в жилищните сгради) се удостоверява в дневник.

Чл. 37. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла;

2. съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;

3. нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на взривозащитата на електрическите съоръжения, работещи в места от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации по горими конструкции;

5. използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места.

Чл. 38. (1) Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.

(3) Извършените мероприятия за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и съоръжения по ал. 1 и 2 се удостоверяват с протокол.

Чл. 39. (1) Елементите на защитната автоматика на съоръженията се проверяват в съответствие със сроковете, определени в инструкциите или указанията на производителя. Резултатите от извършената проверка се документират.

(2) Когато в инструкциите и/или в указанията на производителя не са посочени срокове за проверка, елементите на защитната автоматика на съоръженията се проверяват не по-рядко от веднъж годишно.

Чл. 40. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1. използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2. използването на инсталациите, уредите и съоръженията в нарушение на изискванията на глави осма, девета и десета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3. употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;

4. сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

5. използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;

6. принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;

7. повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;

8. оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

9. разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от горими продукти;

10. оставянето на работещи котли без контрол, при липса на съответната автоматика.

 

 

Раздел V.
Изисквания за осигуряване на пожарната безопасност в личните дворове на населените места в общината

Чл.41 (1) Складирането на груб фураж (сено, слама, царевичак и др. под.) може да става в стопанските постройки или на открито.

(2) Начините за съхраняване на груб фураж в личните дворове се определя със заповед на кмета на населеното място, съгласувано с органите за ПБЗН

Чл.42 (1) Откритото складиране на груб фураж (балиран и небалиран) в личните дворове да става на оформени купи по 3 бр. в група. Разстояния между купите в групата - не по-малко от 2 м., а разстоянието между групите – не по-малко от 6 м.

(2) Около складирания груб фураж в личните дворове се осигурява негорима ивица с широчина най-малко 2 м. чрез окосяване и изнасяне на сухата растителност или по друг подходящ начин.

(3) Забранява се складирането на груб фураж:

1. на разстояния, по-малки от 8 м. от сгради с горими покриви, на 3 м. от оградите на съседния имот;

2. на тротоарната ивица или уличното платно;

3. под електрически проводници, телефонни кабели, както и над тръбопроводи за ЛЗТ и горими газове;

Чл.43 Стопанските постройки за складиране на груб фураж трябва да съответстват на следните изисквания:

1. да не се изграждат комини в тях, а съществуващите да не се използуват;

2. да са разположени най-малко на 8 м. от жилищни сгради с горими покриви;

3. разстоянията между сградите не се нормират, ако по високата от съседните сгради е с негорим покрив и по-високата стена граничеща със съседната сграда е с характеристика на брандмауер.

Чл.44 При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

1. дървеният фасониран материал и дървата за огрев се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 м. от жилищни сгради с горим покрив, а ако стената на сградата е брандмауер разстоянието не се нормира;

2. въглищата да се съхраняват в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на камарата не трябва да превишава 1.5 м;

3. съхранението на леснозапалими и горими течности в жилищни сгради да става стриктно при спазване на изискванията на чл.545, ал.1 от Наредба Із-1971 СТПНОБП.

Чл.45 (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина да става на открити места, които са специално пригодени за целта при спазване на следните разстояния от:

1. жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях – най-малко 6 м;

2. закрити и открити складове за горими материали– най-малко 8 м;

3. оградите на съседни имоти – най-малко 3 м.

(2) Мястото за палене на огън да се почисти от горими отпадъци в радиус най-малко 3 м.

(3) Забранява се използуването на горими течности, гуми и синтетични отпадъци за разпалване на огъня и поддържане на горенето.

(4) Забранява се оставянето без надзор огъня за приготвяне на зимнина.

(5) Забранява се паленето на огън при наличие на силен вятър.

(6) След приключване, огънят да се изгаси като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията да се изхвърлят на пожарообезопасени места.

Чл.46 (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове и в пространствата между имотите при пролетното и есенно почистване да става на места, като се спазват следните минимални разстояния от:

1. жилищни сгради, летни кухни и навеси, закрити и открити складове за горими материали - 8 м;

2. короните на дървета, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите – 4 м.

(2) Купчините предназначени за изгаряне да са широки не повече от 1,5 м. и високи най-много 1 м.

(3) Мястото за палене на огън предварително да се почисти от горими отпадъци в радиус 4 м.

(4) Забранява се използуването на горими течности за разпалване и поддържане на огъня, както и изгаряне на гуми и други синтетични отпадъци отделящи токсични вещества при горенето си.

(5) На местата за изгаряне да бъдат осигурени поне 20 л. вода, а при възможност и маркуч свързан към чешма, за гасене на възникнало неконтролирано запалване извън огнището.

(6) Забранява се оставянето без наблюдение на горящите отпадъци.

(7) Забранява се паленето на огън при наличие на вятър.

(8) Забранява се паленето на огън на по-малко от 50 м. от житни масиви след настъпване на восъчна зрялост до изораване на стърнището.

(9) Забранява се изгаряне на сухи растителни отпадъци от почистването на сервитутните ивици покрай пътищата, както и пасищата, мерите и др. под. площи.

 

 

Раздел VІ.
Изисквания за осигуряване на пожарната безопасност по време на жътвената кампания в общината

 

Чл. 47. (1) Посевите от житни култури се считат за пожароопасни след настъпване на етап "Восъчна зрялост".

(2) Настъпване на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури се определя от съответната областна дирекция "Земеделие" към Министерството на земеделието и храните.

(3) Органът по ал. 2 уведомява писмено кмета на съответната община и районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).

(4) Кметът на общината обявява със заповед настъпването на "Восъчната зрялост" и определя мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

Чл. 48. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Чл. 49. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Чл. 50. Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Чл. 51. В земеделските земи, горите и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;

2. използването на открити огнеизточници;

3. използване на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки;

4. изхвърлянето на сухи растителни отпадъци.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.52. (1) На нарушителите на тази наредба на основание чл.22, ал.4 от ЗМСМА се налагат административни наказания по реда на ЗАНН, като глобите са в размер:

1. от 50 до 200 лв. за физически лица;

2. от 100 до 500 лв. за еднолични търговци и юридически лица;

3. от 300 до 500 лв., ако в следствие на нарушението е възникнал пожар по вина на лицата по т.1 и 2 или ако нарушението е повторно.

(2) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от служители на РС ПБЗН Дулово, кметовете и кметските наместници на населените места, както и от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината.

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощен от него заместник.

(4) Който попречи на лицата по ал.2 да изпълняват задълженията си се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Обекти" са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.

2. "Изправно състояние" е състояние, при което уредите, средствата, съоръженията, инсталациите, системите и техните елементи отговарят на изискванията на техническата документация на производителя и са работоспособни.

3. „Брандмауер” е плътна негорима пожарозащитна стена с граница на огнеустойчивост най-малко 2 ч. и 30 мин. която започва от основите на сградата, пресича всички горими и трудногорими хоризонтални конструкции и завършва на 60 см. над покриви с горими носещи конструкции.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Настоящата наредба се издава на основание чл.28 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§3. Контрол по спазването на наредбата възлагам на Кмета на общината и кметовете по населени места.

§4. (1) Препис от наредбата да се изпрати до всички кметове, кметски наместници и ръководители на обекти в общината.

(2) Наредбата да се публикува в интернет страницата на Община Дулово.

§5. Настоящата наредба отменя „Наредба № 4 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Дулово”, приета с решение № 441, взето на заседание с протокол № 34 от 09.07.2010 г. на Общински съвет Дулово

Наредбата е приета с Решение № 109, взето на заседание с протокол № 10 от 15.06.2012 г. на Общински съвет Дулово.

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово