ОБЯВА

15.05.2013 18:27

 

          На  23.05.2013 г. в зала №13 на община Дулово да се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от Общинския поземлен фонд, останали свободни след провеждането на обявените търгове. Обектите на търга са  идентифицирани в системата за идентификация на земеделски парцели пасища и мери. Обявата за насрочените търгове  да бъде поставена на видно място в сградата на общинската администрация, съответните кметства и сайта на община Дулово.

Началната тръжна цена за ползване на мери и пасища е 6 лв./дка/, депозит за участие 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на физическия блок, стъпка на наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

Срокът за отдаване под наем е 1/една стопанска/ година - от май 2013г. до май 2014г.

(подробности виж в прикачения файл)