ОБЯВА

30.05.2013 17:38
На основание Заповед №679/30.05.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 13.06.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост: 
1.1.Поземлен имот с №000186 по картата на възстановена собственост в землището на с.Раздел, с ЕКАТТЕ 61724, община Дулово, с площ на имота 7,368 дка /седем декара триста шестдесет и осем кв.м./, трета категория на земята, предназначение „Друг жилищен терен”, находящ се в местността „Стар училищен двор”,  описан в АЧОС №5642/04.02.2013г., при съседи имоти с номера 015006, 015005, 000167, при първоначална тръжна цена в размер на 11 400,00лв. без ДДС /единадесет хиляди и четиристотин лева/, депозит за участие в търга 1140,00лв., стъпка на наддаване 1140,00лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.
 
1.2. Поземлен имот с №000104 по картата на възстановена собственост в землището на с.Водно, с ЕКАТТЕ 11764, община Дулово, с площ на имота 1,383дка /един декар и триста осемдесет и три кв.м./, четвърта категория на земята, предназначение „Друга селищна територия”, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5643/04.02.2013г., при съседи имоти с номера: 200001, 038503, 000103, при първоначална тръжна цена в размер на 1 118,00лв. без ДДС /хиляда сто и осемнадесет лева/, депозит за участие в търга 111,80лв., стъпка на наддаване 111,80лв. и начален час на провеждане 10,30 часа.
 
1.3. Урегулиран поземлен имот - УПИ І, кв.13 с площ 1100кв.м. отреден за индивидуално жилищно строителство по плана за регулация на с.Прохлада, незастроен, описан в АЧОС №837/24.03.2006г. , при съседи: на север – УПИ ХVІІІ, на изток УПИ ІІ, на юг улица и на запад улица, при първоначална тръжна цена в размер на 2 360,00лв. без ДДС /две хиляди триста и шестдесет лева/, депозит за участие в търга 236,00лв., стъпка на наддаване 236,00лв. и  начален час на провеждане 11,00часа.
 
 
 
1.4. Имот с №031001 в землището на с.Боил, ЕКАТТЕ 05124, земя втора категория, с площ 2,632 дка, с начин на трайно ползване нива в местността „Край село”, при съседи имоти с номера:000232, 115228, 115226 и 115227, описан в АЧОС №5163/03.11.2004г., при първоначална тръжна цена в размер на 2 846,00лв. без ДДС /две хиляди осемстотин четиридесет и шест лева/, депозит за участие в търга 284,60лв. и стъпка на наддаване 284,60лв. и начален час на провеждане 11,30часа.
 
1.5. Имот с №115277 в землището на с.Боил, ЕКАТТЕ 05124, земя трета  категория, с площ 2,626дка, с начин на трайно ползване нива в местността „Край село”, при съседи имоти с номера:000232, 031001, 115226, 000101 и 115225, описан в АЧОС №5202/08.11.2004г., при първоначална тръжна цена в размер на 2 846,00лв. без ДДС /две хиляди осемстотин четиридесет и шест лева/, депозит за участие в търга 284,60лв. и стъпка на наддаване 284,60лв. и начален час на провеждане 13,30часа.
 
2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга. 
3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.
 
4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.
 
5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 27.06.2013г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.
 
6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.
 
6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.
6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;            
3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;
7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.
        
 
 
30.05.2013г.                                 Общинска администрация  Дулово            
гр.Дулово