Вътрешните правила за достъп до информация

Показани 1 - 1 от 1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ гр.Дулово 2013 г.

11.02.2013 16:20

Раздел І

Общи положения

Чл.1. (1) С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът
за предоставяне на достъп до обществена информация от Общинска
администрация Дулово, наричана по-нататък „администрацията”.

Абониране за Вътрешните правила за достъп до информация