Съобщения

Показани 1 - 10 от 52

УВЕДОМЛЕНИЕ

03.12.2021 13:46

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра срещу Правилника за организацията и дейността, приет с Решение № 3 по протокол № 2 от 20.11.2015 г., изм. с решение № 385 по протокол № 29 от 26.01.2018г., изм. и доп.

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2020 г.

02.09.2021 17:28

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности и за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово, организирам провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2020г.

Абониране за Съобщения