Правилник за дейността

Показани 1 - 4 от 4

Правилник за организацията и дейността ОС-Дулово

09.12.2021 13:41

                                                                                                                                      

УВЕДОМЛЕНИЕ

29.12.2016 08:27

 

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, относно чл. 4, ал.1, чл.15 ал.1 и ал.2, чл.18а и чл.32, ал.3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Дулово, приета с Решение №149 по Протокол № 13 от 22.02.2005 г., изм.и доп. с Решение № 488 по Протокол № 40 от 03.12.2010г. на Общински съвет – Дулово, по който е  образувано адм. дело № 168/2016г. по описа на  Административен съд-Силистра и е насрочено съдебно заседание за 08.02.2017г. от 10,30 часа в АС-Силистра.

Абониране за Правилник за дейността