60 години Дулово - град

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ДУЛОВО,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА 30.01.1960г С УКАЗ НА МС ДУЛОВО Е ОБЯВЕНО ЗА ГРАД.

ПО ТОЗИ ПОВОД, ПОЗВОЛЕТЕ МИ ДА ПОДНЕСА ОТ СВОЕ ИМЕ И ОТ ИМЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ПОЗДРАВЛЕНИЯ КЪМ ВСИЧКИ ВАС ПО ПОВОД 60-Я РОЖДЕН ДЕН НА НАШИЯ ГРАД.

ПОЖЕЛАВАМ ВИ ЗДРАВЕ И УСПЕХИ ПРЕЗ ВИСОКОСНАТА, ЮБИЛЕЙНА ЗА ДУЛОВО-2020 ГОДИНА.

 

 

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД                КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

 

 

ГРАД ДУЛОВО  ЧЕСТВА СВОЯ 60-ти РОЖДЕН ДЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Община Дулово е с най-големия брой населени места в област Силистра-27- град Дулово и 26 села. Поминъкът на хората е свързан със селското стопанство, търговията и услугите. Общинските училища са 10 и една професионална гимназия, а детските градини са 23. Във всяко населено място се развива читалищна и библиотечна дейност. В град Дулово започна да развива своята дейност и новото читалище „Бялата лястовица-2018“.През настъпилата 2020 година НЧ“Н.Й.Вапцаров-1895“ в Дулово ще чества своята 125 годишнина, а НЧ “Отец Паисий“ с. Межден ще отбележи своя 80 годишен юбилей.

Жителите на град Дулово посрещат юбилейната-60-та година от обявяването на Дулово за град(с Указ на МС от 30.01.1960г) с обновени сгради на две училища-ОУ“Христо Смирненски“ и СУ“Васил Левски“, на градското читалище, с новопостроена детска градина, с ремонтирани улици. Очаква се да започне строителството на преработвателната фабрика на „Каолин“ ЕАД в близост до града, като реалната инвестиция на собственика –„Кварцверке“- е най-голямата в областта.

Всичко това стана възможно след упорита и последователна работа от страна на общинското ръководство-кметския екип и общинските съветници. Дейността на общината бе насочена не само в града, но и за подобряване на инфраструктурата и ремонтиране на сградния фонд в селата.

През 2011г общината е с над 5 млн. задължения, от които над 3 млн. лв. в просрочие - подлежащи на спешно разплащане.  Работещите в общинска администрация бяха с ниски заплати, получавани със закъснение. Състоянието в града и района-лоша и неподдържана през годините улична пътна мрежа, сгради на кметства, детски градини, читалища, училища и общинска пътна мрежа. Днес задълженията са 1,5 млн лв. Подобрена е общинската пътна мрежа, чрез рехабилитация на части от нея.  Асфалтиран е  изцяло пътя от с.Прохлада до с. Браничево в нашия участък, както и пътя между с.Паисиево и с. Китанчево. Реновирани, чрез полагане на нова асфалтова настилка са близо 200  улици в града и населените места в общината. Бяха извършени текущи и основни ремонти в сградите на 24 кметства и на 21 детски градини в общината.  Обновени са сградите на 15 читалища, историческия музей и бившия младежки дом в града. Бяха изградени 23 нови детски площадки, финансирани от ПУДОС и са реализирани 5 инфраструктурни проекта по оперативни програми на ЕС.                                                     

Огромни усилия бяха вложени за възстановяване и подобряване на медицинското обслужване за населението, не само от района на общината, но и от съседните общини и области. През 2011 година в МБАЛ Дулово работеше само едно отделение. Болницата бе с над 3,5 млн. лева задължения, с оскъден лекарски и сестрински състав и лоши хигиенно- битови условия.  Лечебното заведение бе задлъжняло към доставчици и кредитори, но е стабилизирано, отново бяха открити ХО и АГО и дори в момента в отделенията  няма свободни работни места за среден медицински персонал. С подкрепата на общината бяха ремонтирани и обновени отделенията – хирургия, акушерство и гинекология, вътрешно и детско.. Беше обновено медицинското оборудване- много важен фактор за качественото обслужване на пациентите- като за това огромен принос имат дарителите и най-големият от тях –„Каолин“ЕАД.

Не са малки постиженията и в сферата на социалните услуги за хората. В града и общината има 32 пенсионерски клуба и клубове на инвалиди, за които непрестанни грижи и подкрепа оказва Община Дулово. В града отвори врати Център за обществена подкрепа, Център за рехабилитация, продължава дейността на Домашния социален патронаж и Обществена трапезария, на центровете за настаняване на възрастни с психични увреждания- в Дулово и село Правда. Успешно се реализират и проектите в подкрепа на социално слабите и хората с увреждания.

В общината има шест средищни детски градини със седемнадесет филиала към тях, като през годините значително се подобри тяхната материално-техническа база. На територията на общината работят десет общински училища  и една професионална гимназия. В тях са осъществени проекти по ПУДООС с кътове за отдих, спорт и игра. Бяха ремонтирани и физкултурни салони   в двете градски училища и в село Окорш. Училищата имат обновен автопарк от 17 автобуси, от които седем чисто нови, предоставени  от МОН. Ремонтирани и преооборудвани са всички медицински кабинети в учебните заведения  в общината.

Общината е организатор и на станалите вече национални събори в селата Върбино и  Руйно. Също с подкрепата на общината се реализират празниците на населените места и на специалните събори посветени на добруджанските песни и танци, на рок музиката. По този начин се обогатява културния и духовен живот на жителите от района и техните гости.

Не са малки и постиженията на нашите млади спортисти от различни спортни клубове и футболните отбори, които се поддържат от общината. Дуловските спортисти от клубовете по карате, борба и шах  завоюваха престижни национални и международни отличия.

С предизвикателства и сериозна работа започва юбилейната за дуловчани 2020 година. На последния прием на проекти по ПРСР  общината е кандидатствала за финансиране с проекти за „Ремонт на общинска пътна мрежа” и „Реконструкция на централен градски парк в гр.Дулово”. Търси се финансиране на изготвени проекти за: -ремонт на улиците „В.Левски” и „Ст.Караджа” гр.Дулово, модернизация на градския стадион, основен ремонт на сградата на общинска администрация и подобряване на уличното осветление в града и населените места в общината. Изготвено е енергийно обследване на сградата на МБАЛ гр. Дулово, в което са предписани необходимите мерки, като предстои  те да бъдат проектирани и да се осигури финансиране за реализиране на проекта.

Единствената цел на кметския екип и общинските съветници в Община Дулово е да се подобряват условията на труд и живот за хората от града и общината. По този начин те с гордост и достойнство ще посрещат своите гости не само в празничните дни, но и през всички дни и месеци на годините, които предстоят.

Категория: 
Съобщения