Обява / Заповед 478

12.07.2012 10:43

На основание Заповед №478/11.07.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 26.07.2012г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот 24030.501.9155 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, целият с площ 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м., предназначен за складова база, незастроен, находящ се в гр.Дулово – южна промишлена зона, ул.”Плиска”, описан в АЧОС №1351/01.06.2012г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег.№771/01.06.2012г., при съседи имоти с номера: 24030.501.9082, 24030.501.9156, 24030.501.3365, 24030.501.3125, при първоначална тръжна цена в размер на 5 376,00лв. без ДДС /пет хиляди триста седемдесет и шест лева/, депозит за участие в търга 537,60лв., стъпка на наддаване 537,60лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

1.2. Поземлен имот с номер 24030.5.469 по кадастралната карта на гр.Дулово, с площ 287кв.м. /двеста осемдесет и седем кв.м./, земеделска територия с трайно предназначение – лозе, трета категория на земята, описан в АЧОС №5635/14.05.2012г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег.№693/16.05.2012г., находящ се в местността „До гробището”, при съседи имоти с номера: 24030.5.468, 24030.5.478, 24030.5.470, 24030.5.431, 24030.5.432, при първоначална тръжна цена в размер на 946,90лв. без ДДС /деветстотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки/, депозит за участие в търга 94,69лв., стъпка на наддаване 94,69лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC IORTBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търговете. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търговете в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 09.08.2012г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4.Заверено копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; 5.Удостоверение за актуално състояние; 6.Заверено копие от идентификационната карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

 

 

11.07.2012 г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово