Обява / Заповед 476

12.07.2012 10:45

На основание Заповед №476/11.07.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Търг чрез явно наддаване на 25.07.2012г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот общинска собственост, както следва:

1.1. Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Секулово, кв.13, п.V, пл.№139, с площ 30кв.м. - за търговски обект, с АПОС №351/17.07.2000г., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с предназначение – продажба на промишлени стоки при първоначален годишен наем в размер на 738,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 73,80лв. и депозит в размер на 73,80лв. и начален час на провеждане – 10,30часа.

2.Депозитите за участие в търга се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC: IORTBGSF най-късно до приключване на последния работен ден, преди провеждането на търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 08.08.2012г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4.Заверено копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; 5.Удостоверение за актуално състояние; 6.Заверено копие от идентификационната карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

11.07.2012 год. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово