ПУБЛИЧНА ПОКАНА

21.05.2014 08:47

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дулово, ул. " Васил Левски" №18, За: д-р Юксел Ахмед, Република България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail: dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020

Място/места за контакт: гр. Дулово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dulovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dulovo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДУЛОВО”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за изкърпване на единични дупки и деформации на настилката, включително подготовка на основата: - Рехабилитация на път IV-70007 /от път I-7 до с.Колобър/; - Рехабилитация на път IV – 23506 /с.Правда – с.Чернолик/; - Рехабилитация на път IV-70007 /от III-2077 до началото на село Полковник Таслаково/; - Рехабилитация на път IV – 23502 /от път III-235 до с.Долец/; - Рехабилитация на ул. „Камчия“ в с.Чернолик; - Рехабилитация на ул. „Варшава“ в гр.Дулово; - Рехабилитация на ул. „Тимок“ в с.Черник. 2. Полагане на трошено-каменна настилка: - Изграждане на път /трошено – каменна настилка/, водещ до гробището на с.Овен; - Полагане на трошено – каменна настилка по ул. „Хан Аспарух“ в с.Правда.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 218656 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Дулово

NUTS: BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката. 2. Всеки участник трябва: - да има регистрация в централен професионален регистър на строителя; - да притежава валидна застрахователна полица съгласно чл. 171 от ЗУТ; - да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи и да разполага с необходимата техника и персонал за изпълнение на ремонта;- да притежава собствена асфалтова база и кариера за добив на инертни материали ( камъни ) в близост до община Дулово или да има действащи договори за доставка на необходимите материали за изпълнение на поръчката 3. Всеки участник прилага попълнени от него образци на документи: -Административни сведения за участника; -Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата; -Копие, заверено от участника, от удостоверението за регистрация на кандидата в Централният професионален регистър на строителя. - Копие, заверено от участника, от: удостоверение за актуално състояние на търговеца (вписан в търговския регистър), идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен идентификационен номер (ЕИК); - Копие, заверено от участника, от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана; - Копие, заверено от участника, от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ - Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (Приложение – Декларация Обр. 3); - Удостоверение на НАП за наличие, или липса на задължения, на основание чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, издадено не по-рано от 25 дни преди крайния срок за получаване на офертите; -Удостоверение от община Дулово за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, актуално към датата на подаване на офертата. - Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните три години (Приложение – Декларация Обр. 1 ), като се посочва Възложителят, стойността на СМР/СРР, датата и мястото на изпълнение; - Списък на квалифицирани строителни работници (Приложение – Декларация Обр. 2 ) - Декларация по чл.56 ал.1 т.10 от ЗОП – за минимална цена на труда. -копие от документи доказващи наличие на асфалтова база и кариера за добив на инертни материали - Нотариално заверено пълномощно, в случаите когато управляващия и представляващ търговеца се представлява от друго лице. -Декларация за приемане на условията на проекто договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Посочената прогнозна стойност е с включено ДДС. 2. Стойността на асфалтовите работи е 188 456 лв. 3. Стойността на работите по полагане на трошено-каменна настилка е 30 200 лв.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2014