Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за Баланса и Отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Дулово за 2013г.

Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за Баланса и Отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Дулово за 2013г.

Прикачени файлове: