Обява (Заповед №770/23.07.2014г.)

23.07.2014 19:47

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20,E-mail:dulovokmet@abv.bg

 

 

О Б Я В А

 

 

На основание Заповед №770/23.07.2014г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на13.08.2014г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

 

  1. Поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.9048

в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, с площ 2398 кв.м. /две хиляди триста деветдесет и осем кв.м./, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс”, в гр.Дулово, бул.”Възраждане”, описан в АЧОС №1442/16.01.2014г., вписан в Агенция по вписвания с вх. рег.№65/17.01.2014г.,  Акт №46, том 1, имотна партида 19409, при съседи имоти с номера: 24030.501.697, 24030.501.700, 24030.501.3209, 24030.501.567, 24030.501.699, 24030.501.3408, 24030.501.696, при първоначална тръжна цена – 84 000,00лв. /осемдесет и четири хиляди лева/ без ДДС, депозит за участие в търга – 8 400,00лв., стъпка на наддаване 8 400,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

 

  1. Поземлен имот с идентификационен номер 24030.5.213 по кадастралната карта на град Дулово, с площ на имота 1432кв.м., земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята, находящ се в местността „До гробището”, описан в АЧОС №5709/25.04.2014г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№647/28.04.2014г., Акт №59, том 3, имотна партида 20074, граници на имота - имоти с номера: 24030.5.204, 24030.5.214, 24030.5.457, 24030.6.212,  при първоначална тръжна цена – 1600,00лв. /хиляда и шестстотин лева/, депозит за участие в търга – 160,00лв., стъпка на наддаване 160,00лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

 

1.3. Гараж със застроена площ 406кв.м., едноетажна сграда с  ОПС, построена от бившето ТКЗС с.Окорш, попадаща в два съседни имота по картата на възстановена собственост в землището на с.Окорш, с ЕКАТТЕ 53494, община Дулово, в т.ч. както следва: 141 кв.м. от сградата попадат в имот с номер 000140 целият с площ 89,582дка, пасище, мера, пета категория на земята общинска публична собственост, описана в АПОС 5706/19.02.2014г. и останалите 265 кв.м. от сградата попадат в имот 000311 – стопански двор, целият с площ 11,953дка, пета категория на земята – държавен поземлен фонд – МЗГ, в землище с.Окорш, местност „Свинеферма”, описан в АЧОС 5707/19.02.2014г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№240/21.02.2014г., Акт №173, том 1, и.п.19624, съседи на имота: имоти с номера:000140 и 000311, при първоначална тръжна цена – 4 100,00лв. /четири хиляди и сто  лева/,  депозит за участие в търга – 410,00лв., стъпка на наддаване 410,00лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметкаBG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF,най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43,ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 27.08.2014г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6.Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1.Необходими документи за участие в търга наеднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

 

23.07.2014г.                            Общинска администрация  Дулово

  гр.Дулово