ПУБЛИЧНА ПОКАНА

10.09.2014 20:08

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дулово, ул. " Васил Левски" №18, За: д-р Юксел Ахмед, Република България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail:dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020

Място/места за контакт: гр. Дулово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.dulovo.bg.

Адрес на профила на купувача:www.dulovo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА ДУЛОВО ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- Рехабилитация на ЦДГ с.Грънчарово - прогнозна стойност до 5 000 лв. с ДДС; - Рехабилитация на ЦДГ с.Окорш - прогнозна стойност до 5 000 лв. с ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Дулово

NUTS:BG325

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката. 2. Всеки участник трябва: - да има регистрация в централен професионален регистър на строителя; - да притежава валидна застрахователна полица съгласно чл. 171 от ЗУТ; - да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи и да разполага с необходимата техника и персонал за изпълнение на ремонта; 3. Всеки участник прилага попълнени от него образци на документи: - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата; - Оферта за участие; - Административни сведения за участника; - Техническо предложение; - Ценово предложение; - Декларация за приемане условията на проекто-договора; - Декларация за техническо оборудване; - Декларация за участие на подизпълнители; - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП; - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП; - Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП; - Копие, заверено от участника, от удостоверението за регистрация на кандидата в Централният професионален регистър на строителя. - Копие, заверено от участника, от: удостоверение за актуално състояние на търговеца (вписан в търговския регистър), идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен идентификационен номер (ЕИК); - Копие, заверено от участника, от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана; - Копие, заверено от участника, от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ; - Нотариално заверено пълномощно, в случаите когато управляващия и представляващ търговеца се представлява от друго лице.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Във формирането на комплексната оценка вземат участие следните показатели: 1. К1 – предложена цена /ПЦ/, с коефициент на тежест – 50, максимален брой точки -50; 2. К2 – срок на изпълнение на поръчката /СИ/, с коефициент на тежест -50, максимален брой точки – 50; К1 = (Минимална предложена цена/Цена по офертата)х 50 К2 = (Минимален срок за изпълнение/Срок на изпълнение по офертата)х 50 Комплексна оценка на офертите /КО/ = /К1 + К2/ х 100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:НЕ

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Посочената прогнозна стойност е с включено ДДС. 2. Отваряне и разглеждане на постъпилите оферти - 10:00 часа на 23.09.2014 г. в Заседателната зала на Община Дулово. При отваряне и оценка на предложенията могат да присъстват лицата посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2014