СЪОБЩЕНИЕ

30.07.2012 13:38

Съгласно изискванията на чл.8 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( ДВ, бр.25 / 2003г., изм. и доп. ДВ, бр.3 /2011 г. ) Ви съобщаваме,че е издадено решение № РУ- 49 – ПР / 2012 г. на РИОСВ - Русе за проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и процедура по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение за „ Изграждане на тръбен кладенец за водовземане на подземни води, с цел осигуряване на необходимите количества води за хигиенно-технологични и други нужди на млекопреработвателно предприятие в с.Чернолик, общ.Дулово ”, с местоположение ПИ №721020 в землището на с.Чернолик.

Съгласно изискванията на чл.8 ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( ДВ, бр.25 / 2003г., изм. и доп. ДВ, бр.3 / 2011 г. ) Ви съобщаваме, че е издадено решение на РИОСВ – Русе за проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на инвестиционно предложение за „ Изграждане на търговски агро-комплекс ”, с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.3284 по кадастралната карта на гр.Дулово.

 

Общинска администрация