Документация за участие в открита процедура

23.09.2014 20:47

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ Изработване на проект за общ устройствен план на община Дулово “