Съобщение 289

15.03.2015 22:17

ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-22-17;

еmail:direkciamp@abv.bg, www.dulovo.bg

 

Съобщение

по чл.32 от ДОПК

 

 

 

До : РИДВАН ШАЗАИ АХМЕД с ЕГН:651110ХХХХ

Данъчен адрес: гр.Дулово, ул.“Христо Ботев“, №212

 

УВАЖАЕМИ, ГОСПОДИН АХМЕД,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр.Дулово, ул.Васил Левски, № 18, за връчване на АУЗД (Акт за установяване на задължения по декларация)№ 289-1/01.12.2014 г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово - www.dulovo.bg

 

 

гр.Дулово

10.03.2015 г.

 

Фатмегюл Азис Хасан:

Гл. специалист „Местни приходи” /орган по приходите/……………….

 

изготвил:Еркан Ибрахим Насуф:

Специалист „Местни приходи” ……………….