Съобщение 510

26.03.2015 08:16
по чл.32 от ДОПК
 
До : СЕВЕН АХМЕД САЛИМ с ЕГН:800404ХХХХ
Данъчен адрес: гр.Дулово,  ул.“Васил Левски“, №32
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САЛИМ,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр.Дулово, ул.Васил Левски, № 18,  за връчване на АУЗД (Акт за установяване на задължения по декларация)№ 510-1/04.12.2014 г.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.
Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg
 
 
гр.Дулово
20.03.2015 г.
 
Фатмегюл Азис Хасан:
Гл. специалист „Местни приходи” /орган по приходите/……………….
 
ИЗГОТВИЛ:Еркан Ибрахим Насуф:
Специалист „Местни приходи” ……………….