Заявление за юридически лица за продажба

27.03.2015 17:37

ЗА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 
До
Кмета на община Дулово

 

 

З А Я В Л Е Н И Е
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

От……………………………………………………………………………………………………. /име на търговеца/

БУЛСТАТ /ЕИК/ …………………………………..…. със седалище и адрес на управление

 

гр./с. ……………..……….., ул. …………………………………………………….…... №………,

 

представляван/а/ от ………….………………………................- ЕГН ………………………..……,

 

с адрес: …………………………………………………………………………………………………

 

тел…………..................

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

Заявявам, че ще участвам в търг с явно наддаване за продажба на ……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

Първоначалната тръжна цена е в размер на ………………………лв., депозит за участие в търга …………лв., стъпка на наддаване ………………лв. и начален час на провеждане ……….ч.,на …………………..…..г.

 

Декларирам, че извърших оглед на обекта, предмет на продажба.

 

Приложение:

1. Удостоверение от Национална агенция по приходите за наличието или липсата на задължения към държавата;

2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Платежно нареждане за внесен депозит;

4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ;

5.Удостоверение за актуално състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/;

6. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.4 и т.5.

 

Дата:………… Заявител:.................

гр.Дулово