ПРОТОКОЛ за допуснатите кандидати за длъжността - секретар на Община Дулово

13.06.2012 10:03

Днес, 13.06.2012 г. в изпълнение на Заповед № 351 /30.05.2012 г. , на кмета на Община Дулово, на основание чл. 10 в, ал.2 от Закона за държавния служител, комисията определена за провеждане на конкурса, прегледа подадените в срок документи и състави настоящия протокол:
повече в прикачения файл.