Обява 12.05.2015

24.04.2015 08:56

На основание Заповед №293/22.04.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: Публични търгове чрез явно наддаване на 12.05.2015г. за отдаване под наем, както следва:

1. За срок от 5 /пет/ години на част от коридора на втори етаж, с площ 1 /един/ кв.м., до стълбището, в сградата на общинска администрация Дулово, находяща се в гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18, с ид.№24030.501.1928.1 по кадастралната карта на гр.Дулово, описан в АПОС №450/21.03.2001г., с предназначение – поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 480,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 48,00лв. и стъпка на наддаване 48,00лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. За срок от 3 /три/ години на част от имот публична общинска собственост – част от административна сграда на общинска администрация Дулово, находяща се в гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18, с идентификатор 24030.501.1928.1, представляваща заведение за обществено хранене, разположено в южната част на сутерена в сградата на общинска администрация Дулово, с АПОС №450/21.03.2001г., с площ 111кв.м., от които 75кв.м. – основна площ и 36кв.м. спомагателна площ, с предназначение – заведение с употреба на алкохол, при първоначален годишен наем в размер на 5913,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 591,30лв., стъпка на наддаване 591,30лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

3. За срок от 3 /три/ години на поземлен имот с номер 24030.13.64 по кадастралната карта на град Дулово, с площ на имота 19977кв.м., земеделска територия, с трайно предназначение общински разсадник, трета категория на земята, находящ се в местността „Ески ташол бою”, с предназначение за земеделски нужди – при първоначален годишен наем в размер на 936,72лв, ведно с едноетажни сгради:

Сграда с ид.№24030.13.64.1 със ЗП 432кв.м. – с предназначение за склад, при първоначален годишен наем в размер на 5650,56лв. без ДДС;

Сграда с ид.№24030.13.64.2 със ЗП 260кв.м. – с предназначение за склад, при първоначален годишен наем в размер на 3400,80лв. без ДДС;

Сграда с ид.№24030.13.64.4 със ЗП 45кв.м. – с предназначение за производствени дейности, при първоначален годишен наем в размер на 891,00лв. без ДДС.

Имотът ведно с едноетажните сгради е с АЧОС №5727/18.03.2015г.

 

 

Общият първоначален годишен наем е в размер на 10 879,08лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 1087,90лв. и стъпка на наддаване - 1087,90лв. и начален час на провеждане 11,00 часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 26.05.2015г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

22.04.2015г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово