Обява 13.05.2015

24.04.2015 08:58

На основание Заповед №292/22.04.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 13.05.2015г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.Поземлен имот с номер 013012 по картата на възстановена

собственост в землището на с.Златоклас с ЕКАТТЕ 31125, община Дулово, с площ на имота 4,999дка, нива, трета категория на земята, находяща се в местността „Гробищата”, описана в АЧОС №5725/18.03.2015г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№388/19.03.2015г., Акт №80, том 2, имотна партида 22494, граници на имота - имоти с номера: 013011, 013009, 013013 и 000095, при първоначална тръжна цена – 7184,00лв. /седем хиляди сто осемдесет и четири лева/, депозит за участие в търга – 718,40лв., стъпка на наддаване 718,40лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

2. Поземлен имот с номер 046091 по картата на възстановена

собственост в землището на с.Руйно с ЕКАТТЕ 63286, община Дулово, с площ на имота 0,982дка, нива, шеста категория на земята, находяща се в местността „Караач чаир”, описан в АЧОС №5726/18.03.2015г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№389/19.03.2015г., Акт №81, том 2, имотна партида 22495, граници на имота - имоти с номера: 000527, 000003, 046090, 046092, 046244, при първоначална тръжна цена – 543,00лв. /петстотин четиридесет и три лева/, депозит за участие в търга – 54,30лв., стъпка на наддаване 54,30лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

3.Поземлен имот с номер 046010, находящ се в землището на с.Черковна, с ЕКАТТЕ 80738, местността „Лозята”, с площ 0,940дка, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, описан в АЧОС №5020/14.07.2004г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№963/18.08.2004г., Акт №119, том 3, партидна книга 38, граници на имота - имоти с номера: 046008, 000156, 000167, при първоначална тръжна цена – 1350,00лв. /хиляда триста и петдесет лева/, депозит за участие в търга –135,00лв., стъпка на наддаване 135,00лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

4. Поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.9143 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, с площ 851кв.м., находящ се в гр.Дулово, ул.”Рила” №15, описан в АЧОС №1298/18.07.2011г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№1066/22.07.2011г., Акт №172, том 4, партидна книга 10719, граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9141, 24030.501.9129, 24030.501.9162, при първоначална тръжна цена – 8933,00лв. /осем хиляди деветстотин тридесет и три лева/, депозит за участие в търга –893,30лв., стъпка на наддаване 893,30лв. и начален час на провеждане 11,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 27.05.2015г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

22.04.2015г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово