Обява 117412 Черник

24.04.2015 08:59

На основание Заповед №295/22.04.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявява: Публичен търг чрез явно наддаване на 11.05.2015г. за продажба на следният имот частна общинска собственост:

1.Поземлен имот с номер 117412 по картата на възстановена собственост в землището на с.Черник, с ЕКАТТЕ 81966, община Дулово, с площ на имота 4,394 дка /четири декара триста деветдесет и четири кв.м./, нива, трета категория на земята, находяща се в местността „До село”, описан в АЧОС №5509/02.03.2011г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№277/08.03.2011г., Акт №175, имотна партида 9204, граници на имота - имоти с номера: 117411, 000200, 117400, 117420, 117419, 117416, 117415, 117414, 117413, 000067, при първоначална тръжна цена – 6347,00лв. /шест хиляди триста четиридесет и седем лева/, депозит за участие в търга – 634,70лв., стъпка на наддаване 634,70лв. и начален час на провеждане 11,30ч.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имота може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 25.05.2015г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

 

 

22.04.2015г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово