За вас работодатели

08.05.2015 17:11

 

За вас работодатели

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”- Дулово

 

Уведомява работодателите от общините Дулово и Алфатар, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м.май 2015 г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания , военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36, ал.2 от ЗНЗ)

2310

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (чл.36а от ЗНЗ)

1724

Насърчаване на работодателите да наемат на пълно или непълно работно време за чиракуване безработни лица до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация.(чл. 41а от ЗНЗ)

3004

Насърчаване на работодателите да наемат безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл.52, ал.2 от ЗНЗ)

2306

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

2306

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи (в периода от 11.05.2015 г. до 19.05.2015 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция ”Бюро по труда” гр. Дулово, ул. „Иван Вазов” № 3, стая № 25, тел. 0864/223 59.