ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ДУЛОВО

08.05.2015 17:14

ДИРЕКЦИЯ  „БЮРО ПО ТРУДА” – ДУЛОВО

 

Дирекция „Бюро по труда”-Дулово уведомява работодателите от общините Дулово и Алфатар, че от 11 до 19 май 2015 г. могат да депозират документи за ползване на преференции по Закона за насърчаване на заетостта.

Както е известно, след изтичане на този срок Съветът за сътрудничество към ДБТ извършва подбор на работодателите по утвърдени критерии от министъра на труда и социалната политика и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Предлаганите на работодателите възможности за ползване на преференции от май 2015 г. са за наемане на работа:

Ø  безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си;

Ø  безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време; 

Ø  пълно или непълно работно време за чиракуване безработни лица до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация;

Ø  безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа;

Ø  безработни лица над 50-годишна възраст.

 

 

Подробна информация за условията за кандидатстване и за свободните финансови средства, в рамките на които могат да се сключват договори, може да се получи в Дирекция „Бюро по труда”-Дулово, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж ІІ, стая 25, както и на телефон 0864 2 23 59.

 

11 май 2015 г.