ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2015 г.

15.07.2015 18:26