О Б Я В А

16.10.2015 17:12

О Б Я В А

 

На основание Заповед №829/16.10.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 30.10.2015г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.     Поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.9135 в урбанизираната територия  по кадастралната карта на град Дулово, находящ се на ул.”Рила” №23, с площ на имота 856кв.м., предназначен за жилищни нужди, незастроен, описан в АЧОС №1302/19.07.2011г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№1070/22.07.2011г., акт 176,  том 4, п.к. 10723, граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9134, 24030.501.9136, 24030.501.9129, 24030.501.9137, 24030.501.9133, 24030.501.9132, при първоначална тръжна цена – 8 885,00лв. , депозит за участие в търга – 888,50лв., стъпка на наддаване 888,50лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.9133  по кадастралната карта на град Дулово, с площ на имота 856кв.м., предназначен за жилищни нужди, незастроен, описан в АЧОС №1303/19.07.2011г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№1071/22.07.2011г., акт 177,  том 4, п.к. 10724, граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9132, 24030.501.9134, 24030.501.9129, 24030.501.9135, 24030.501.9131, при първоначална тръжна цена –          8 885,00лв., депозит за участие в търга – 888,50лв., стъпка на наддаване 888,50лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 13.11.2015г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица:

1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 

2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

 

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

 

16.10.2015г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово