ПРОТОКОЛ №2 от 30.11.2011

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

В произведените Местни избори-2011, г-н Неджати Халим е избран за общински съветник и положи клетва като такъв на сесия на Общинския съвет, проведена на 08.11.2011г. Постъпи заявление вх.№ 351/18.11.2011г. от г-н Халим в качеството му на управител на „СОЧ”ЕООД гр.Дулово за прекратяване Договор за възлагане на управление, поради възникване на обстоятелство, несъвместимо с изпълнение на правомощията му като управител на общинско дружество.

Съгласно чл.34, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация общински съветник не може да бъде управител на общинско предприятие. Общинският съвет, като орган, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в търговските дружества със 100% общинско участие, решаващ въпросите от компетентността на Общо събрание, избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

По т.2 от дневния ред, предвид изложеното, след поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”:14; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.9, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.11, ал.1, т.5, чл.29, ал.1, т.5 от Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговски дружества, във връзка с чл.34, ал. 5 от ЗМСМА, след поименно гласуване, Общински съвет-Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 2

 

 1. Прекратява Договор за управление на „СОЧ” ЕООД гр.Дулово с управителя НЕДЖАТИ ХАЛИМ МЕХМЕД, считано от 08.11.2011г.

 2. Освобождава от отговорност г-н Неджати Мехмед, поради предсрочно прекратяване на Договора за управление.

 3. Упълномощава кмета на Община Дулово, до провеждането на конкурс за заемане на длъжността управител на „СОЧ”ЕООД гр.Дулово, да назначи лицето ФЕХМИ БЕХЧЕТ ИСА, с адрес: с.Овен, общ.Дулово, ул. „Трета” № 13, за временно изпълняващ длъжността управител, спазвайки действащата нормативна уредба.

 4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
  Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред

Административен съд Силистра.

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

С оглед обезпечаване работата на Общинския съвет и Общинската администрация, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово е необходимо да се изградят постоянни комисии от новоизбраните общински съветници Мандат 2011/2015г. Съставът и ръководствата на постоянните и временни комисии, и на комисиите, създаването на които е предвидено в специален закон или подзаконов нормативен акт, се определят пропорционално на броя на членовете на групите общински съветници.

Във връзка с настоящото предложение беше проведена консултативна среща с представители на групи общински съветници.

По т.3 от дневния ред, след явно гласуване с 29 гласа „ЗА”, предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.1, чл.41 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Дулово п р и е:

Р Е Ш Е Н И Е № 3

 

І. Създава постоянни комисии и избира ръководство и членове на всяка комисия, както следва:

 1. Постоянна комисия „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба” :

 • Председател: Невин Халил Хасан

 • Зам.председател: Юксел Али Хатиб

 • Членове: Билгин Басри Ахмед

Неджати Халим Мехмед

Гюнер Нихат Ахмед

 1. Постоянна комисия „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол”:

 • Председател: Бедри Халит Ахмет

 • Зам.председател: Гюнер Нихат Ахмед

 • Членове: Халил Ахмед Бекяр

Юксел Али Хатиб

Гюрджан Хасан Рахми

 1. Постоянна комисия „Образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм”:

 • Председател: Маргарита Георгиева Ранчева

 • Зам.председател: Хюсеин Ешреф Джелил

 • Членове: Ридван Али Ахмед

Левент Хабил Али

Рефие Наджи Мехмед

 

 1. Постоянна комисия „Здравеопазване и социална политика”:

 • Председател: Тимур Талят Еюуп

 • Зам.председател: Веселинка Маринова Василева

 • Членове: Кудрет Насуф Ремзи

Маргарита Георгиева Ранчева

Сали Назми Сали

 1. Постоянна комисия „Устройство на територията и инфраструктурата”:

 • Председател: Венелин Богданов Карабогданов

 • Зам.председател: Лютфи Мустафа Исмаил

 • Членове: Тодор Стаматов Тодоров

Неждет Басри Али

Хюсеин Ешреф Джелил

 1. Постоянна комисия „Транспорт и телекомуникации”:

 • Председател: Динчер Мухсинов Салиев

 • Зам.председател: Петър Георгиев Петров

 • Членове: Месру Ахмед Шефик

Гюнай Галиб Хюсмен

Лютфи Мустафа Исмаил

 

 1. Постоянна комисия „Европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика”:

 • Председател: Сали Назми Сали

 • Зам.председател: Кудрет Насуф Ремзи

 • Членове: Ридван Али Ахмед

Тимур Талят Еюуп

Гюнер Халил Хаккъ

 1. Постоянна комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”:

 • Председател: Неджати Халим Мехмед

 • Зам.председател: Веселинка Маринова Василева

 • Членове: Билгин Басри Ахмед

Ремзи Халид Мехмед

Хюсеин Мюрвет Какач

 

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

Съгласно чл.21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за организацията и дейността си Общински съвет-Дулово работи с Правилник. Новоконструирания Общински съвет, измененията в законодателната власт изискват Правилника да се актуализира. Във връзка с настоящото предложение беше проведена консултативна среща с представители на групи общински съветници.

По т. 4 от дневния ред, след явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, на основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.41, чл.51 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 4

 

 1. Избира временна комисия за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

  • Председател: Невин Халил Хасан

  • Зам.-председател: Бедри Халит Ахмед

  • Членове: Гюнер Нихат Ахмед

  Неджати Халим Мехмед

  Веселинка Маринова Василева

  Юксел Али Хатиб

  Маргарита Георгиева Ранчева

   

  1. Комисията да изготви и представи отчет за резултатите и предложенията от дейността си на следващото заседание на Общинския съвет.

  2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
   Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

   

   Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

  Инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  2

  30.11.2011 година

   

  Във връзка с чл.25, ал.2, т.3 Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е необходимо да изберем нов състав на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която да работи за установяване наличие на конфликти на интереси и да предприема действия по предотвратяване на такива конфликти. Закона определя правилата за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности. Лица, заемащи публични длъжности по смисъла на този закон, касаещи работата на комисията към Общинския съвет са кметове и общински съветници.

  По т.5 от дневния ред, след явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: няма, „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.1, чл.41 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл.25, ал.2, т.3 Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Общински съвет – Дулово п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 5

   

  1. Избира ръководство и членове на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:

   

   • Председател: Гюнер Нихат Ахмед

   • Зам.председател: Бедри Халит Ахмет

   • Членове: Петър Георгиев Петров

   Динчер Мухсинов Салиев

   Халил Ахмед Бекяр

   Гюнай Галиб Хюсмен

   Неждет Басри Али

   1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
    Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

    

    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

    

    

    

   Инж.Сезгин Галиб

   Председател ОбС

    

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

   __________________________________________________________________________________

   7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

    

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   П Р О Т О К О Л

   2

   30.11.2011 година

    

   Съгласно чл.9, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) представлява и защитава интересите на своите членове-общините пред държавните органи; разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление; подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта му за общините; осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни; членува в международни сдружения; осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. НСОРБ организира обучения, предоставя консултации, разпространява Информационен бюлетин, консултативни разработки и други информационни издания, чрез реализация на спечелени проекти и поетапно внедрява нови практики в общините.

   Предвид изложеното, по т. 6 от дневния ред, след поименно гласуване, с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Дулово прие

    

   Р Е Ш Е Н И Е № 6

    

    

   1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет

    

   СЕЗГИН РАМИС ГАЛИБ – Председател на Общински съвет-Дулово.

    

   1. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

    

   ТОДОР СТАМАТОВ ТОДОРОВ – общински съветник.

    

   1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
    Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

    

    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

    

    

    

   Инж.Сезгин Галиб

   Председател ОбС

    

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

   __________________________________________________________________________________

   7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

    

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   П Р О Т О К О Л

   2

   30.11.2011 година

    

   Съгласно чл.22, ал.1 и 2 от ЗРР, в сила от 31.08.2008г., обн. В ДВ бр.50 от 30.05.2008г.) в областите се създават областни съвети за развитие.

   Председател на съвета е областният управител, а негови членове са кметовете на общините от областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областите и на работещите и служителите на национално равнище.

   Във връзка с писмо изх..№ 1-361-1 от 18.11.2011г., на областния управител на област Силистра-Николай Димов и с оглед настъпилите промени в ръководствата на общините и общинските съвети на територията на област Силистра след Местни избори 2011г., в изпълнение разпоредбите на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, е необходимо да се актуализира състава на Областния съвет за развитие.

   Предвид изложеното, по т.7 от дневния ред, след поименно гласуване, с 15 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: 14; „ВЪЗД.СЕ”: няма, и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, и чл.62, ал.3 във връзка с чл.63 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет-Дулово п р и е

    

   Р Е Ш Е Н И Е № 7

    

    

   1. Определя за представител на Общински съвет – Дулово в Областния съвет за развитие

    

   ТИМУР ТАЛЯТ ЕЮУП – общински съветник.

    

   1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
    Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

    

   Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

    

    

    

    

   Инж.Сезгин Галиб

   Председател ОбС

    

    

    

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

   __________________________________________________________________________________

   7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

    

   ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

   П Р О Т О К О Л

   2

   30.11.2011 година

    

   Съгласно § 16 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, избори за кметове на кметства се произвеждат само в кметства, които към датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и кметове, отговорят на изискванията на чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на РБългария.Условие за създаване на кметство е наличие на население общо над 350 души в съответното населено място. По данни на ГРАО населението на с.Скала е 310 души, а на с.Прохлада е 274.

   Възниква необходимостта от вземане на решение за закриване на кметствата, неотговарящи на изискванията на чл.16, ал.1 ЗАТУ. Съгласно чл.30 от същия закон, промяна свързана със закриване на кметство се извършва при условията и по реда на тяхното създаване. Предвид факта, че е налице промяна в закона, по силата на който за да съществува кметство следва да има наличие на население над 350 души, считаме , че за закриване на кметство не е необходимо наличие на искане, подписано от 25 на сто от избирателите, както и провеждане на допитване до населението чрез референдум или подписка, доколкото изхода от тези действия не може да повлияе върху законовите разпоредби.

   В тази връзка, по т.8 от дневния ред, след явно гласуване с 29 гласа „”ЗА”; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.16, т.1 от ЗАТУ на Република България, Общински съвет-Дулово п р и е

    

   Р Е Ш Е Н И Е № 8

    

   1. Закрива кметствата на територията на Община Дулово, както следва:

    

    • Кметство Скала;

    • Кметство Прохлада.

     

    1. Настоящото решение да бъде изпратено в 7-дневен срок от приемането му на Кмета на общината и Областния управител на област Силистра за обнародване в „Държавен вестник”

     

    1. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”.

     

     

     

    Инж.Сезгин Галиб

    Председател ОбС

     

     

     

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

    __________________________________________________________________________________

    7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

     

    ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

    П Р О Т О К О Л

    2

    30.11.2011 година

     

    Съгласно чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

    Основните трудови възнаграждения на кметовете са определени в съответствие с т.т. 5, 8, 9 и 10 от Приложение № 5 към чл.2, т.4 на Постановление № 67 / 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, в зависимост от броя на населението кметствата, като са разделени в четири групи:

     

    І група – кмет на кметство с население над 2500 души;

    ІІ група – кмет на кметство с население от 1501 до 2500 души;

    ІІІ група – кмет на кметство с население от 501 до 1500 души;

    ІV група – кмет на кметство с население до 500 души.

     

    Във връзка с гореизложеното, по т.9 от дневния ред, след явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет.Дулово п р и е

     

    Р Е Ш Е Н И Е № 9

     

    1. Определя трудовите възнаграждения на кмета на община Дулово и кметовете на кметства, считано от 08.11.2011г., както следва:

     

     

    по ред

    НАСЕЛЕНО МЯСТО

    Брой жители

    към

    08.11.2011г.

    ОМРЗ

    Считано

    08.11.11

    1

    ДУЛОВО

    8538

    1462

    2

    ЧЕРНИК

    3112

    600

    3

    ПОРОЙНО

    1535

    530

    4

    ЧЕРНОЛИК

    1819

    530

    5

    ПРАВДА

    2226

    530

    6

    ЯРЕБИЦА

    1694

    530

    7

    ОКОРШ

    1865

    530

    8

    ВОКИЛ

    1726

    530

    9

    ЧЕРКОВНА

    776

    480

    10

    ГРЪНЧАРОВО

    590

    480

    11

    ЗЛАТОКЛАС

    847

    480

    12

    КОЛОБЪР

    961

    480

    13

    МЕЖДЕН

    897

    480

    14

    ТАСЛАКОВО

    644

    480

    15

    РАЗДЕЛ

    907

    480

    16

    СЕКУЛОВО

    1013

    500

    17

    РУЙНО

    1112

    500

    18

    ДОЛЕЦ

    642

    480

    19

    БОИЛ

    1259

    500

    20

    ПАИСИЕВО

    1317

    500

    21

    ОВЕН

    1322

    500

    22

    ВОДНО

    1147

    500

    23

    ОРЕШЕНЕ

    471

    440

    24

    КОЗЯК

    427

    440

     

     

    1. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба.

    2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
     Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

     

    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

     

     

     

     

    Инж.Сезгин Галиб

    Председател ОбС

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

    __________________________________________________________________________________

    7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

     

    ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

    П Р О Т О К О Л

    2

    30.11.2011 година

     

    На свое заседание, проведено на 08.11.2011 година, с Решение № 1 по протокол №1, Общински съвет – Дулово определи Председател на Общинския съвет.

    Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на Общинския съвет в зависимост от определената продължителност на работното му време.

    Във връзка с изложеното, след явно гласуване с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, прие

     

     

    Р Е Ш Е Н И Е № 10

     

     

    1. Определя работно време с продължителност 8/осем/ часа дневно.

    2. Определя месечно възнаграждение на председателя на Общинския съвет в размер 90 на сто от основното месечно трудово възнаграждение на кмета на общината – 1 315,80 /Хиляда триста и петнадесет/ лв. и 80ст.

    3. Получава допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и платен годишен отпуск в размер равен на отпуската на кмета на общината.

    4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
     Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

     

    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

     

     

     

     

    Инж.Сезгин Галиб

    Председател ОбС

     

     

     

     

     

     

     

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

    __________________________________________________________________________________

    7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

     

    ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

    П Р О Т О К О Л

    2

    30.11.2011 година

     

     

    Във връзка с изпълнение на Концепцията за деинституционализация и изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Дулово 2011-2015г. с докладна записка вх.№ 381/29.11.2011г. кметът на общината прави предложение за разкриване на нова социална услуга по проблемите на рискови групи лица и деца за удовлетворяване потребностите им от професионално обучение, повишаване адаптивността и интеграцията им в общността.

    В община Дулово броят на лицата с увреждане е 3 519, а броят на децата с увреждане е 127. Предлаганите социални услуги не обхващат всички групи деца и лица с увреждания. Капацитетът на съществуващите услуги е недостатъчен. Това налага разкриването на нови социални услуги. Разкриването на „Център за социална рехабилитация и интеграция” в общината ще има регионално значение и ще предоставя комплекс от социални услуги, свързани с рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и лица с увреждания с цел подкрепа чрез: осигуряване на адекватна помощ за преодоляване на психологическата бариера от увреждането; създаване на условия за преодоляване на социалната изолация; стимулиране възможностите за водене на самостоятелен начин на живот; изграждане на умения по ориентиране и мобилност; помощ в развитие на социална компетентност, обучение в различни жизнени умения и др.

    Във връзка с изложеното, по т.11 от дневния ред, след поименно гласуване, с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.28, ал.1, т.4 от Наредба № 2 за реда на придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дулово, във връзка с чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет – Дулово, прие

     

     

    Р Е Ш Е Н И Е № 11

     

    1. Открива социална услуга делегирана държавна дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция”, считано от 01.01.2012 година.

     

    1. Определя капацитет на социалната услуга–20/двадесет/ души, със задължителна численост на персонала – 4/четири/ бр. специалисти.

     

    2.

     

    1. Учредява безвъзмездно право на ползване за извършване на социалната услуга делегирана държавна дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” за срок - до 10/десет/ години, върху недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Дулово, ул. „Байкал” № 2, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 217 кв.м., състоящ се от 6 бр. стаи, фоайе, тоалетна, 2 бр. коридори, маза и таванска стая, описан в АЧОС № 60/30.06.1998 год.

    2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите процедурни действия по разпореждане с имота.

    3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и
     областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

     

    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

     

     

     

     

     

     

    Инж.Сезгин Галиб

    Председател ОбС

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

    __________________________________________________________________________________

    7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

     

    ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

    П Р О Т О К О Л

    2

    30.11.2011 година

     

    Във връзка с възникналата необходимост от незабавно покриване разходите за консумираната електроенергия от „МБАЛ – Дулово” ЕООД се налага корекция на бюджета за 2011г. по приходната и разходна част.

    По т.11 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закон за общинския бюджет, чл.17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Дулово, п р и е

     

    Р Е Ш Е Н И Е № 12

     

    1. Дава съгласие да се увеличи бюджета на Община Дулово за 2011 г. с 10 000 /Десет хиляди/ лева, както следва:

     

    по ред

     

    НАИМЕНОВАНИЕ

     

    НАИМЕНОВАНИЕ

    НА ПАРАГРАФА

    ДЕЙНОСТТА

    на

    §§

     

    С У М А

     

    А. ПО ПРИХОДА

     

     

     

    1.

    Неданъчни приходи в т.ч.:

     

     

    10000

    1.1.

     

    Технически услуги

    27-10

    5000

    1.2.

     

    Административни услуги

    27-11

    5000

     

    Б. ПО РАЗХОДА

     

     

     

    1.

    Осъществяване на болнична помощ

    Д/ст 413 Общински болници

    43-02

    10000

     

    1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и
     областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

     

    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

     

     

     

     

     

     

    Инж.Сезгин Галиб

    Председател ОбС

     

     

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

    __________________________________________________________________________________

    7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

     

    ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

    П Р О Т О К О Л

    2

    30.11.2011 година

     

    Съгласно чл.12, ал.3 от ЗДБРБ за 2011г., в рамките на капиталовите разходи се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти след 30.06.2011г. Предвид настъпилите изменения в процеса на изпълнение на бюджета в частта за капиталовите разходи се налага промяна.

    По т.13 от дневния ред, след поименно явно гласуване, със 17 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: 8; „ВЪЗД.СЕ”: 4, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗДБРБ за 2011г., Общински съвет – Дулово, п р и е

     

    Р Е Ш Е Н И Е № 13

     

    1. Дава съгласие за извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции, групи и дейности и между отделните обекти в рамките на определените за Община Дулово капиталови разходи за 2011г., както следва:

     

    §§, Функция, дейност: БИЛО

    §§, Функция, дейност: СТАВА

    БИЛО

    СТАВА

     

    МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

     

     

    185200

    185200

     

    І. Функция”Жил.стр., БКС и опазв на околната среда”

     

    І. Функция”Жил.стр., БКС и опазв на околната среда”

    90000

    90000

     

    Д/ст 606 „Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа”

     

    Д/ст 606 „Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа”

    90000

    90000

    51-00

    Рехабилитация на общински пътища в т.ч.:

    С.Межден, ул.”Страцин”

    С.Окорш, ул.”Пирин”

    Гр.Дулово, ул.”Искър”/отсечка до гробищата/

    С.Правда, ул.”Централна”

    С.Чернолик, ул.”Марица”

    С.Чернолик, ул.”Светлина”

    Гр.Дулово, ул.”Хр.Ботев”

    Гр.Дулово, ул.”Отец Паисий”

    Гр.Дулово, ул.”Одрин”

    Гр.Дулово, ул.”Ал.Стамболийски”

    Гр.Дулово, ул.”Ангел Кънчев”

    51-00

    Рехабилитация на общински пътища в т.ч.:

    С.Межден, ул.”Страцин”

    С.Окорш, ул.”Пирин”

    Гр.Дулово, ул.”Искър”/отсечка до гробищата/

    С.Правда, ул.”Централна”

    С.Чернолик, ул.”Марица”

    С.Чернолик, ул.”Светлина”

    Гр.Дулово, ул.”Хр.Ботев”

    Гр.Дулово, ул.”Отец Паисий”

    Гр.Дулово, ул.”Одрин”

    Гр.Дулово, ул.”Ал.Стамболийски”

    Гр.Дулово, ул.”Ангел Кънчев”

     

     

    5000

    10000

    5000

     

    10000

    5000

    5000

    15000

    15000

    10000

    5000

    5000

     

     

    5300

    10120

    5330

     

    10390

    7300

    9400

    0

    15820

    10480

    7500

    8360

     

     

     

     

     

     

     

    ІІ.Функция Икономически дейности и услуги

     

    ІІ.Функция Икономически дейности и услуги

    95200

    95200

     

    Д/ст 832”Служби и дейности по поддържане ремонт и изграждане на пътища”

     

    Д/ст 832”Служби и дейности по поддържане ремонт и изграждане на пътища”

    95200

    95200

    51-00

    Основен ремонт на общински пътища в т.ч.:

    С.Раздел от разклона до главния път на селото

    С.Долец от разклона на главния път до селото

     

    51-00

    Основен ремонт на общински пътища в т.ч.:

    С.Раздел от разклона до главния път на селото

    С.Долец от разклона на главния път до селото

    Гр.Дулово, ул.”Христо Ботев”

     

     

    45200

     

    50000

     

    0

     

     

    45680

     

    34520

     

    15000

     

     

     

    1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и
     областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

     

    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

     

     

     

     

     

     

    Инж.Сезгин Галиб

    Председател ОбС

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

    __________________________________________________________________________________

    7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

     

    ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

    П Р О Т О К О Л

    2

    30.11.2011 година

     

     

     

    Административната сграда на Общинска администрация-Дулово се помещава в масивна триетажна сграда с идентификатор 24030.501.1928, със застроена площ 1484,46 кв.м., разположена върху терен с идентификатор 24030.501.1928, с площ 4477 кв.м., описана в АПОС № 450/21.03.2001г.

    Поради належащата нужда от функциониране на Заведение за обществено хранене, разположено в южната част на сутерена, което в момента е необитаемо и не се ползва по предназначение. За доброто му поддържане и използване по предназначение е целесъобразно отдаването му под наем.

    По т.14, от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

     

    Р Е Ш Е Н И Е № 14

     

    1. Разрешава отдаването под наем, чрез провеждане на публичен търг, на част от имот публична общинска собственост-административна сграда на общинска администрация Дулово, с идентификатор 24030.501.1928.1., представляваща Заведение за обществено хранене, с площ 111 км.м., от които 75 кв.м. основна площ и 36 кв.м. спомагателна /складова/ площ, за срок от една година, при първоначална тръжна цена в размер на 425,28 /Четиристотин двадесет и пет/лв. и 28 ст., определена съгласно Тарифа за определяне на месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти-помещения и прилежащи терени.

    2. Упълномощава Кмета на Община Дулово да сключи договор за наем.

    3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и
     областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

     

    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

     

     

     

     

    Инж.Сезгин Галиб

    Председател ОбС

     

     

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

    __________________________________________________________________________________

    7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

     

    ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

    П Р О Т О К О Л

    2

    30.11.2011 година

     

    С Решение № 636 по Протокол № 52/17.10.2011г. Общински съвет-Дулово е взел решение за учредяване на съвместно Акционерно дружество между Община Дулово и „Екотехника”ЕООД.

    Поради недостатъчна информация, по т.15 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 17 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: 12, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.9,т.24 от ЗМСМА, чл.76, ал.1, т.2 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Дулово, п р и е

     

     

    Р Е Ш Е Н И Е № 15

     

     

    1. Отлага за разглеждане предложението по Докладна записка, относно: Отмяна на решение № 636 по Протокол № 52 от 17.10.2011 година на едно от следващите заседания на Общински съвет – Дулово.

    2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и
     областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

     

    Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Инж.Сезгин Галиб

    Председател ОбС

     

     

     

     

     

    Категория: 
    Протоколи
    Прикачени файлове: