Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово, област Силистра ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Дулово за 2016г.

19.01.2016 09:08

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДУЛОВО

 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

 

От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово,

област Силистра

 

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Дулово за 2016г.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Бюджетът на община Дулово за 2016 година е разработен в съответствие със следните нормативни документи :

· Закон за публичните финанси ;

· Закон за държавния бюджет на Република България за 2016г.

· ПМС № 380/ 2015г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016г.;

· Решение на Министерския съвет № 1022 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2016г.;

· Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на община Дулово;

· ФО-1 на Министерството на финансите – Указание за съставяне и изпълнение на бюджетите на общините и на сметките за средства от ЕС за 2016г.

Определянето на постъпленията от собствени приходи е предшествано от  задълбочен и качествен анализ на изпълнението на същите през последните три години, съобразен с утвърдената с Решение № 607/ 30.06.2015г.  на Общинския съвет  тригодишна бюджетна прогноза 2016-2018г.

Инвестиционната програма ще се финансира с целева субсидия  от РБ, продажби на ДМА, собствени приходи на общината и трансфери от ПУДООС.

 

Основна цел на Бюджет 2016 е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините  за 2016г. са определени, съгласно утвърдените стандарти в делегираните от държавата дейности и Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет. За община Дулово те имат следното изражение :

· Увеличена е общата допълваща субсидия за разходи в държавните дейности с 1 034 200лв. вт.ч. по функции,  както следва:  Общи държавни служби – 25 100лв.; Отбрана и сигурност – 4 300лв.;  Образование – 974 000лв. ; Здравеопазване – 1 000лв. ; Социални услуги – 16 200лв.  и Читалища – 13 600лв.

· Запазена е сумата на общата изравнителна субсидия в размерите от 2015г.

· Увеличена е субсидията за зимно поддържане и снегопочистване с             26 300лв.;

· Увеличен е размера  на целевите трансфери за капиталови разходи със      132 300лв.

 

Запазени са следните регламенти от 2015 година :

· Паричните постъпления от продажби на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура ;

· Освобождаване от наем на бюджетни предприятия, финансирани от държавни или общински бюджети ;

· Запазва се разпределението по тримесечия на общата допълваща субсидия за разходи в делегирани от държавата дейности – 30:25:20:25;

·      Предоставянето на общата изравнителна субсидия по тримесечия ще се извършва в следната последователност – 50 на сто до 31 януари, 25 на сто до 31 юли и 25 на сто до 31 октомври.

·      Субсидията за зимно поддържане и снегопочистване ще се предоставя – до 20 януари и до 30 октомври, съответно  75 и 25 на сто ;

· Използване на реализираните в края на годината икономии от средства, от

делегираните от държавата дейности са планувани за финансиране на същите дейности;

·      Целевата субсидия за капиталови разходи ще се превежда по тримесечия в съотношение 15:30:30:25 ;

Средствата за заплати за 2016г. за делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, се утвърждават от общинския съвет по предложение на кмета на общината. /Приложение №4/  Директорите на училища и обслужващи звена, от системата на народната просвета, прилагащи системата на делегирани бюджети, самостоятелно определят средствата за заплати, съобразно утвърдените им разходи.

При тези условия е формиран бюджета на община Дулово за 2016г.  в размер на   15 194 575лв. в това число :

 

 

 

ПРИХОДИ :

 

1.      Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности 10 286 685лв. от тях : /Приложение № 1/

1.1.     Обща допълваща субсидия – 9 850 645лв.

1.2.     Преходен остатък от 2015г. – 480 364лв.

1.3.                     Средства на разпореждане, предоставени от/за извънбюджетни сметки  - /- 84 324/лв.

1.4.                     Капиталови разходи – 40 000лв

2.   Приходи за финансиране на местни дейности и дофинансиране на дейности с държавен характер – 4 907 890лв. в т.число : /Приложение № 1/

2.1.     Имуществени данъци и неданъчни приходи – 2 520 349лв.

2.2.     Обща изравнителна субсидия – 1 912 600лв.

2.3.     Зимно поддържане и снегопочистване – 73 000лв.

2.4.     Трансфер за отчисления на депонирани отпадъци - /- 385 000/лв.

2.5.     Предоставен трансфер на извънбюджетни сметки /ОП/ - /-10000/лв.

2.5.  Възстановен заем от ОП – 40 827лв.

2.6.  Възстановена временна финансова помощ – 83 000лв.

2.7.  Приходи от ПУДООС – 18 200лв.

2.8.  Друго финансиране – 84 045лв.

2.9.  Целева субсидия за капиталови разходи – 569 300лв.

2.10. Преходен остатък от 2015г. – 1 569лв.

Плануването на данъчните и неданъчни приходи се  извърши съвместно с директора и служители от  дирекция „Местни приходи”.

 Постъпленията от продажби на дълготрайни материални активи се базира на данните от изготвения годишен план за приватизация през 2016г.  

Реализиран е преходен остатък в размер на 481 933лв. в т.ч.: 84 324лв. остатъци от проекти по Оперативни програми в делегираната от държавата дейност „Общообразователни училища”. Остатъците са планувани в дейности, от които са реализирани. /Приложение № 9/   

Ще бъде предоставен трансфер на оперативни програми 10 000лв.

Планувана е за възстановяване временната финансова помощ от    83 000лв., отпусната на ЕООД „Общински гори” Дулово, чийто срок за погасяване изтече на 31.12.2011г.

Предстои възстановяване на сума по вземания от разчети с общината, съгласно Изпълнително дело от 2015г. в размер на 84 045лв.

 

С плануваните приходи ще се извършат следните

 

РАЗХОДИ :

 

Разходи за държавните дейности : 10 246 685лв.. /Приложение № 2/

Разходи за  местни дейности : 3 956 672лв. /Приложение № 2/

Разходи за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи : 140 000лв. /Приложение № 2/ и

Средства за капиталови разходи – 851 218лв. /Приложение № 3/

 

В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за работни заплати на персонала за 12 месеца, 3% фонд СБКО върху работните заплати  осигурителни вноски, медикаменти за здравните кабинети в учебните и детски заведения,  работно облекло за персонала,  стипендии, материали, горива и електроенергия,   текущи ремонти и други  разходи за  издръжка на дейностите.    Предвиден е 43 533лв. резерв  за нерегулярни разходи на училищата     

В бюджета за финансиране на дейностите с общински характер са предвидени средства за работни заплати на персонала за 12 месеца, осигурителни вноски, средства  за   СБКО в размер  3% върху работните заплати, работно облекло,  и издръжка на общинска администрация, общински съвет, целодневни детски градини, ученически столове, др.дейности по образованието,  домашен социален патронаж,  осветление на улици и площади,  улична и домашна чистота, озеленяване, ПСОВ Дулово,  музей, РТВ, обредни домове и зали,  др.дейности по културата и др.дейности по икономиката.

·                    Предвидени са разходи за представителни цели в размер на             4 000лв., от които 3 000лв. за кмета на общината и 1 000лв. за председателя на общинския съвет;

·                   10 000лв. обезщетения и помощи по решение на общинския съвет, от които 2 000лв. за даровити деца;

·         5 500лв. за отстраняване на последици от бедствия и аварии;

·         300 000лв. субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ гр.Дулово;

·         893 333лв. за улично и домашно сметосъбиране;

·                    Субсидии за футболните клубове от общината 55 000лв.,  в т.ч. : 11 клуба по     5 000лв.;

·         За издръжка на спортен клуб по борба „Лудогорец” с.Паисиево 5 000лв.;

·         За подпомагане на клуба по карате 2 000лв.;        

·         За подпомагане на турнири по шах 1 000лв.;

·         Във връзка с провеждане на бъги шоу 4 000лв.;    

·                    Във връзка с  подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане са предвидени 1 000лв. Източник на финансиране са средства от   имуществени данъци, такси,  неданъчни и други общински приходи, а помощта за едно лице е 200лв.

·                    Във връзка с   провеждане на  културни мероприятия и чествания в Дулово и селата    са предвидени 29 670лв.

Средствата за капиталови разходи - утвърдените със ЗДБРБ за 2016г.        609 300лв.,  постъпления от продажби на дълготрайни материални активи    158 530лв., предоставен трансфер от ПУДООС 18 200лв. и от други собствени приходи на общината 65 189лв. са разпределени по предназначение и обекти, съгласно Приложение № 3.

При разпределението на средствата за капиталови разходи се акцентира върху неотложни ремонти на имотите общинска собственост, изграждане, ремонт и поддържане на пътната и улична мрежа. /Приложение № 3/

През 2016г. ще бъдат финансирани допълнително от собствени приходи дейностите Общинска администрация със 100 000лв. и  Държавни и общински служби по изборите с 40 000лв. Предвидените средства са във връзка с финансово обезпечаване на заплати, осигурителни вноски, СБКО и работно облекло на 7 броя административен персонал в кметствата,  покриване на недостига от средства в държавната дейност Общинска администрация и провеждане на предстоящите избори за президент на Република България.  

Необходимите средства за фонд Работна заплата на 365бр. персонал в дейностите с държавен характер, без тези на делегиран бюджет са в размер на 2 984 208лв., разпределени по дейности, съгласно Приложение № 4.

Направения разчет за сметките за средствата от Европейския съюз е за 423 504лв., предназначени за оперативна програма Човешки ресурси, която ще продължи да функционира през 2016г. /Приложение № 5./

Съгласно чл.125 /1/ от Закона за публичните финанси общинския съвет може, да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени:

1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

 На основата на посочените по-горе данни, в изпълнение на  разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г.,  моля,  общинските съветници да вземат следното

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОДИНА

НА ОБЩИНА ДУЛОВО:

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.ал. 2 и 3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г., ПМС № 380 / 2015г. за неговото изпълнение и Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на община Дулово общинския съвет

 

 

Р Е Ш И :

 

 

1. Приема бюджета на Община ДУЛОВО за 2016 година както следва :

 

1.1. По прихода  в размер на 15 194 575лв., Съгласно Приложение № 1 в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  10 285 685лв.

1.1.2. Приходи за местни и дофинансиране на държавни дейности             4 907 890лв. 

1.2. По разхода в размер на 15 194 575лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 и неговите подприложения,  както следва:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 10 286 685лв., в т.ч. капиталови разходи 40 000лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствени приходи  в размер на 176 336лв., в т.ч. капиталови разходи 36 336лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 731 554лв. в т.ч. : капиталови разходи 774 882лв.

2. Приема Инвестиционна програма за 2016г. на община Дулово по списъка с обектите, видове разходи и източници на финансиране  в размер на 851 218лв., съгласно Приложение № 3.

3.Утвърждава разходите за заплати през 2016г., без звената  от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети в размер на 2 984 208лв., съгласно Приложение № 4.

4. Утвърждава Разчет на целеви разходи, както следва:

4.1. 10 000лв. обезщетения и помощи по решение на общинския съвет, от които 2 000лв. за даровити деца;

4.2. 1 000лв. във връзка с  подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

4.3. За издръжка на спортен клуб по борба „Лудогорец” с.Паисиево 5 000лв. и  за провеждане на бъги шоу в с.Златоклас 4 000лв.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 на сто от средствата за работни заплати на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на            3 000лв.

5.3 Разходи за представителни цели на председателя на общинския съвет в размер на 1 000лв.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз в размер на 423 504лв., съгласно Приложение № 5.

7. Определя размера на просрочените задължения от 2015г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016г. в размер на 1 654 004лв., съгласно Приложение № 6

8. Определя максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016г. в  размер на 724 844лв., съгласно Приложение № 7.

9. Одобрява актуализираната Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016, 2017 и 2018 години, съгласно Приложение № 8.

10. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2015г. в размер на 481 933лв., съгласно Приложение № 9.

11. Утвърждава Списък на пътуващите учители в делегираните от държавата дейности от община Дулово, които през 2016 година ще имат право на заплащане 85 на сто от превозните разноски. /Приложение № 10/.

12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

12.1. В частта за делегираните от държавата дейности –между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната дейност;

12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност, или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13. Упълномощава кмета на общината със следните права :

13.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

13.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

13.3. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

13.4. Да определя конкретните права и задължения на          второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

13.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;

14.Утвърждава максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 4 349 065лв.

15. Одобрява План – график за разплащане на просрочените задължения, съгласно Приложение № 1 на ФО №1 – Указание за съставяне и изпълнение на бюджетите на общините и на сметките за средства от ЕС за 2016г.

 

 

 

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на Община Дулово