С П Р А В К А за максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бътат натрупави през 2016г.