Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2015г., КОЙТО ЩЕ СЕ РАЗХОДВА ПРЕЗ 2016г.