ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40

13.02.2016 10:51

ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

№ 19-19-1-01-40

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”                                             на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ГЛАВНА ЦЕЛ  НА ПРОЕКТА:

 СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ   ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА

 

 

ПОКАНА

 

На 19 февруари 2016 г(петък) от 10,00 часа, в гр. Дулово, на ул.„Васил Левски“ 7-салон на ресторант „Добруджа“- ще се проведе информационна конференция – дейности по точка 2.4 от бюджета на  Заявлението за изразяване на интерес.

За участие в срещата се канят заинтересовани страни от община Дулово.

 

 

 

Договор№ РД50-198/07.12.2015  между СНЦ „ДУЛОСУ“, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година

    Бенефициент: СНЦ „ДУЛОСУ“,

    Начало: 07.12.2015 година

    Край:     07.09.2016 година

    Безвъзмездна финансова помощ: 58 674,90 лева